Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Mochicon - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Na ma­now­cach w gro­bow­cach faraonów.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  O ta­jem­nicach wy­stawia­jących przy­jaźń na próbę i ma­fij­nych po­rachun­kach.

  Tassadar - 26.03.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sze dzie­ło au­tor­ki Gwiaz­dy spa­dającej za dnia, czyli schemat na schema­cie, po­lane różowym lu­krem i oz­dobio­ne cu­kro­wą po­syp­ką. Ide­al­na po­zycja dla za­twar­dzia­łych fanek sz­kol­nych ro­man­sów.

  moshi_moshi - 19.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nad­przyro­dzone opo­wie­ści oraz ich ta­jem­niczy zbie­racz. Klima­tycz­ny dresz­czowiec w krót­k­iej for­mie.

  Enevi - 12.03.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pięć, po­wiedz­my że ro­man­tycz­nych, hi­sto­rii shounen­‑ai, które udowad­nia­ją, że da się stworzyć coś świe­żego i nie­banal­nego, ko­rzystając ze spraw­dzonych sza­blo­nów.

  moshi_moshi - 5.03.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  We­so­łe jest życie… in­spek­to­ra? Gdzie spoj­rzy, tam prze­różne sma­ko­łyki i… za­ma­chy stanu?

  Enevi - 20.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Młodzieńcze ma­rze­nia o ka­rie­rze fryzjer­ki kon­tra rze­czywistość, a w tle nie­spo­dzie­wany ro­mans. Al­bo na odw­rót… W su­mie nie­ważne, bo i tak nie war­to.

  moshi_moshi - 13.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Rów­nie gorz­ka, co pełna na­dziei opo­wieść o prze­mo­cy sz­kol­nej, utracie słuchu i od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stępo­wanie.

  C.Serafin - 8.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kop­ciu­szek z liceum i książę z kor­po­racji. Ta baj­ka nie mo­że się do­brze skończyć…

  Enevi - 30.01.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Przy­pad­ki bo­hatera, w którym świat wi­dzi złoczyńcę, czyli nie­kon­wen­cjonal­nie roz­po­częta, ale w grun­cie rze­czy kon­wen­cjonal­na i na­wet sym­pa­tycz­na przy­go­dów­ka fan­tasy.

  Grisznak - 23.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Wieść o ro­z­wale­niu Mar­ga­rity w drob­ny mak i uciecz­ce księżn­icz­ki roz­chodzi się bar­dzo…
(moshi_moshi 26.10.2012)

Tomiki

Dango