Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ty­po­wa ja­pońs­ka na­sto­lat­ka wędruje po dziw­nych krainach pełn­ych ko­biet, którym nic in­nego w głowie, jak tyl­ko do­brać się do na­szej bo­hater­ki. Ec­chi yuri au­tor­stwa CLAM­Pa.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Nie­zbyt udana próba po­żenie­nia miej­skich le­gend z rze­czywisto­ścią, czyli hor­ror, który nie jest ani strasz­ny, ani klima­tycz­ny, ani kr­wawy.

  Grisznak - 17.07.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Nie­po­kor­ny wład­ca i jego ro­z­bryka­ny skarb, czyli sa­ma słodycz w pseu­dochińs­kich de­ko­racjach.

  Enevi - 2.07.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Fan­tazjowali­ście mo­że w dzie­cińs­twie o po­przed­nim wcie­le­niu? Cóż, pew­na księżn­icz­ka ma w związ­ku z tym spo­re pro­ble­my…

  Enevi - 23.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­na codzien­ność oryginal­nych miesz­kańc­ów na­wie­dzonego do­mu z per­spek­ty­wy zwyczaj­nego na­sto­lat­ka i jego nie­zwyczaj­nej przy­ja­ciółki.

  moshi_moshi - 20.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Wam­piry oraz ludz­kość w to­warzystwie anio­łów i de­mo­nów wal­czą o prze­tr­wanie w nie­przyja­znym świe­cie. Po­stapo­ka­lip­tycz­na sa­łat­ka z cier­pie­niem, si­łą przy­jaźni i in­nymi te­go ty­pu bz­de­tami.

  Enevi - 11.06.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­lep­sza w hi­sto­rii man­ga o łobu­zach. Praw­dopo­dob­nie.

  tamakara - 4.06.2016
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Stara mi­łość nie rdze­wie­je, czyli za­wiro­wania mi­łosne dwóch bar­dzo nie­po­zbie­ranych przy­ja­ciół.

  moshi_moshi - 30.05.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czas na ujaw­nie­nie tożs­amo­ści oso­by od­po­wie­dzial­nej za zbrod­nie, czyli prze­do­stat­nia część głów­nego wąt­ku fabu­lar­nego Gdy za­płaczą cyka­dy.

  Grisznak - 21.05.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jak naj­le­piej ch­wycić by­ka za ro­gi, czyli opo­wieść o ma­tadorze, który za­ko­chał się w rzeźn­iku.

  Enevi - 17.05.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Re­na i jej ro­dzin­ne pe­ry­petie, a tak­że nowa hi­po­teza na te­mat Hi­na­mi­zawy, czyli od­po­wie­dzi na za­gad­ki Księgi upro­wadze­nia przez de­mo­ny. Ale czy od­po­wie­dzi nie ro­dzą tyl­ko ko­lej­nych pytań?

  Grisznak - 8.05.2016
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W trze­cim to­mie Psów na man­gę spo­ro się dzie­je. Do­wie­my się między in­nymi, ja­ki…
(Dida 20.11.2015)

Tomiki

 • zrzutka
  Ko­ko i Ban­ri z przy­go­dy z sek­tą wysz­li obron­ną ręką – w le­sie znaj­du­ją ich star­si…
  (IKa 21.07.2016)
 • zrzutka
  Czas na fi­nał: wszy­scy bo­hatero­wie kon­tra Prze­drzeźn­iacz. Wszy­scy – no, pra­wie, w końcu…
  (Grisznak 20.07.2016)
 • zrzutka
  Nie­wie­le brako­wało, a próba opusz­cze­nia walącego się Za­kładu Kar­nego za­kończyłaby się…
  (Enevi 19.07.2016)
 • zrzutka
  Po­nad po­łowę trze­cie­go to­mu man­gi Gang­sta zaj­mu­je opo­wieść o po­cząt­kach…
  (Dida 17.07.2016)
 • zrzutka
  Ceremo­nia, która od­była się w Świąty­ni Mi­ka­ge w waka­cje, udała się całk­iem do­brze….
  (Yumi 16.07.2016)
Waneko - Wydawnictwo komiksu japońskiego