Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ser­cowe i nie tyl­ko roz­ter­ki młode­go le­ka­rza, który w ma­łej wio­sce od­naj­du­je wszyst­ko, cze­go brako­wało mu w du­żym mie­ście.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd hor­ro­rów Jun­jie­go Itou. Za­wie­rający nie­licz­ne pe­rełki, spo­ro śred­nia­ków i kil­ka kosz­mar­ków w zupełn­ie niew­ła­ściwym zna­cze­niu te­go słowa.

  Tablis - 3.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł, do którego się wraca, kie­dy po­trze­ba cze­goś na po­prawę hu­mo­ru, czyli puchata hi­sto­ria mi­łosna między wyj­ścio­wo hetero­sek­sual­nym młodym mężczyzną a licealistą­‑ge­jem.

  Melmothia - 12.12.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trój­ka ro­dzeńs­twa te­le­pa­tów oraz ich pe­ry­petie mi­łosne, czyli lek­ka i prze­pysz­na prze­kąska dla spragnio­nych (nie)codzien­nego ro­man­su.

  Enevi - 14.11.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Krót­ka opo­wieść o tym, jak wiecz­nie głod­ny stu­dent po­ma­ga nie­do­słyszącemu ko­le­dze zro­zu­mieć, że jego los i sz­czę­ście le­żą wy­łącz­nie w jego rękach.

  Yumi - 7.11.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Uro­czy ro­mans męsko­‑męski z radiem w tle.

  moshi_moshi - 30.10.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Krót­ka, ale wciąga­jąca opo­wieść o tym, jak de­likat­ne jest ludz­kie ser­ce i jak nie­wie­le trze­ba, by za­lęgło się w nim zło. Ale prze­de wszyst­kim o lu­dziach, którzy z tym złem wal­czą.

  moshi_moshi - 17.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ni to pies ni to wy­dra, dwuto­mów­ka o młodo­ści ka­pitana Le­vie­go, starająca się za­do­wolić wszyst­kich, a nie­zadowalająca ni­ko­go.

  Tablis - 9.10.2016
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W czwar­tym to­mie Tu de­tek­tyw Jeż prze­platają się krymi­nał i ro­mans, a oka­zyj­nie…
(Teukros 11.11.2008)

Tomiki

 • zrzutka
  Klam­ka za­pa­dła i na­si dwaj bo­hatero­wie prze­kro­czyli próg pełn­ego nie­bez­pie­czeństw i…
  (Nanami 17.01.2017)
 • zrzutka
  Przed Se­irin ćwierćf­i­nał, w którym mu­si zmie­rzyć się z drużyną Yousen. Mecz mo­że się…
  (moshi_moshi 16.01.2017)
 • zrzutka
  „Du­chowe za­stęp­stwo Pan­dora Hearts” – ta za­po­wiedź brz­mia­ła obie­cu­jąco,...
  (Enevi 15.01.2017)
 • zrzutka
  Na­de­szła jesień, a wraz z nią długo wy­cze­ki­wany dzień spor­tu liceum Ka­tana­giri. Jak…
  (Nanami 12.01.2017)
 • zrzutka
  Chaosu, festiwalu prze­mo­cy i prze­różn­ych drama­tów ciąg dal­szy. Gil­dia Paul­klee liże…
  (Dida 10.01.2017)
Yatta.pl