Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Podlaski Festiwal Anime 6 - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Na­gro­dzony w 1997 ro­ku Na­gro­dą Osamu Te­zuki dramat psy­chologicz­ny pióra Mo­to Hagio – jed­nej z au­to­rek, które w latach 70. XX wie­ku zrewolu­cjonizowały ga­tu­nek shoujo.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość nie rdze­wie­je – ma oka­zję prze­ko­nać się o tym głów­ny bo­hater, który po dzie­sięciu latach po­now­nie spo­ty­ka mi­łość swojego życia.

  moshi_moshi - 20.08.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sym­pa­tycz­ne ko­reańs­kie czytadło – nie tyl­ko dla młodzie­ży.

  Teukros - 15.08.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, przy­jaźń i przy­go­da. Czy można ch­cieć więcej?

  Tassadar - 2.08.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dwoje lu­dzi i ich uczucia w trzech (i pół) różn­ych od­słonach stworzonych przez au­tor­kę Nat­sume Yu­ujin­chou.

  Easnadh - 27.07.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pięk­na opo­wieść o doj­rze­waniu z sy­rena­mi w tle, której na­strój zmie­nia się rów­nie szyb­ko, jak nad­mor­ska po­go­da.

  moshi_moshi - 3.07.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Jak nie po­ma­gać ko­le­dze z de­pre­sją. Po­d­ręcz­n­ik ilu­stro­wany w pięciu to­mach.

  Teukros - 17.06.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mi­strzow­ska ad­ap­tacja jed­nego z naj­lep­szych opo­wia­dań H.P. Lovecrafta.

  Grisznak - 10.06.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ko­rzy­ści i ogra­nicze­nia wy­mia­ny stu­denc­kiej w ujęciu homo­sek­sual­nego ko­mik­su ja­pońs­kie­go.

  Tablis - 3.06.2017
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Mam ochotę ude­rzyć czołem w drz­wi sza­fy, żeby uka­rać się za własną głupo­tę. Jak mo­głam…
(Easnadh 13.03.2017)

Tomiki

 • zrzutka
  Pod­czas po­jedyn­ku Mi­kunie­go z Tsurugim w sie­dzibie C3 ten drugi rzuca na Kuro czar, w…
  (moshi_moshi 24.09.2017)
 • zrzutka
  O kur­cze, ale to faj­ne – ta­ka mniej więcej by­ła mo­ja pierw­sza re­ak­cja pod­czas lek­tu­ry…
  (Grisznak 23.09.2017)
 • zrzutka
  Usui po­żegnał się z Se­iką i wraz z po­cząt­kiem nowe­go ro­ku sz­kol­nego za­czął nau­kę w…
  (Yumi 22.09.2017)
 • zrzutka
  Zbieg oko­licz­no­ści – coś, do cze­go au­tor krymi­na­łów nie po­winien się po­suwać, tworząc…
  (Slova 21.09.2017)
 • zrzutka
  Alibaba, nic ni­ko­mu nie mówiąc, udaje się do pa­łacu królew­skie­go, by skon­fron­to­wać się…
  (Nanami 19.09.2017)
Forum Kotatsu