Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Wer­sja ofi­cjal­na – hi­sto­ria mi­łosna z show­‑biz­ne­sem w tle. Wer­sja nie­ofi­cjal­na – seks, seks, dzi­ki seks, a gdzieś w tle wala się mi­kro­fon i za­gubio­ny mózg bo­hater­ki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trój­ka ro­dzeńs­twa te­le­pa­tów oraz ich pe­ry­petie mi­łosne, czyli lek­ka i prze­pysz­na prze­kąska dla spragnio­nych (nie)codzien­nego ro­man­su.

  Enevi - 14.11.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Krót­ka opo­wieść o tym, jak wiecz­nie głod­ny stu­dent po­ma­ga nie­do­słyszącemu ko­le­dze zro­zu­mieć, że jego los i sz­czę­ście le­żą wy­łącz­nie w jego rękach.

  Yumi - 7.11.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Uro­czy ro­mans męsko­‑męski z radiem w tle.

  moshi_moshi - 30.10.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Krót­ka, ale wciąga­jąca opo­wieść o tym, jak de­likat­ne jest ludz­kie ser­ce i jak nie­wie­le trze­ba, by za­lęgło się w nim zło. Ale prze­de wszyst­kim o lu­dziach, którzy z tym złem wal­czą.

  moshi_moshi - 17.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ni to pies ni to wy­dra, dwuto­mów­ka o młodo­ści ka­pitana Le­vie­go, starająca się za­do­wolić wszyst­kich, a nie­zadowalająca ni­ko­go.

  Tablis - 9.10.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Dlacze­go nie war­to kłócić się z sąsia­dami, czyli o woj­nie lu­dzi i de­mo­nów w wer­sji po­stawio­nej na głowie.

  C.Serafin - 19.09.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy pytanie przy­pad­ko­we­go przy­chod­nia o ważne sprawy to do­bry po­mysł? Mrocz­na hi­sto­ria o „ulicz­nych wróżb­ach” i ich kon­se­kwen­cjach oraz kil­ka krót­szych opo­wie­ści Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 3.08.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­zbyt udana próba po­żenie­nia miej­skich le­gend z rze­czywisto­ścią, czyli hor­ror, który nie jest ani strasz­ny, ani klima­tycz­ny, ani kr­wawy.

  Grisznak - 17.07.2016
  Ocena: 3/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Czytel­nika, który zw­rócił uwagę na da­ty wy­dań Usagi Yojim­bo zdziwi mo­że, że…
(Teukros 13.03.2011)

Tomiki

Studio JG