Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Drużynę łow­ców na­gród, re­zydu­jących na stat­ku ko­smicz­nym „Be­bop”, zna­ją jeśli nie wszy­scy, to przy­najm­niej wie­lu spo­śród fanów ja­pońs­kiej kreski żyjących w Pol­sce.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Przy­stoj­ny play­boy za­ko­chu­je się w swoim zwyczaj­nym ko­le­dze. Czy możl­iwe jest po­wie­dzieć w tym okle­pa­nym te­ma­cie coś nowe­go?! No cóż, To­mo Kurahashi z pew­no­ścią próbu­je.

  Hikari16 - 15.10.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy zna­jomi mówią ci, że masz świet­ną pa­mięć? A mo­że słyszysz, że można ci wszyst­ko łatwo wmówić? Jeśli tak, po­le­cam spre­zen­to­wać im tę man­gę. Mo­że zmie­nią zdanie…

  Diablo - 7.10.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zrób­my so­bie wnuka w wer­sji z pie­kła ro­dem.

  C.Serafin - 29.09.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­de­szło lato, za­gro­żenia znik­nęły, co za­tem po­zostało młodym miesz­kańc­om Hi­na­mi­zawy? Bez­tro­skie, codzien­ne życie? A mo­że coś więcej?

  Grisznak - 22.09.2019
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Świat wi­dzia­ny oczyma dziec­ka, czyli o czer­pa­niu war­to­ścio­wych do­świad­czeń i rado­ści z naj­prost­szych rze­czy.

  C.Serafin - 5.09.2019
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Życie trzydzie­sto­let­niej ko­bie­ty nig­dy nie jest pro­ste, ale nie ozna­cza to, że nie mo­że być przy tym na­praw­dę za­baw­ne!

  Marta001 - 17.08.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Eg­zor­cy­ści, po­twory i za­aran­żowane małż­eńs­two na­sto­let­nich bo­haterów.

  C.Serafin - 30.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Rzecz o nie­ty­po­wym pupilu i jego pa­nu.

  att - 11.07.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Lek­ka, choć dość prze­cięt­na opo­wiast­ka o mi­ło­ści dwóch na po­zór całk­o­wicie różn­ych mężczyzn. Czytadło w sam raz na upal­ne let­nie po­po­łud­nia.

  Hikari16 - 6.07.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Złoty rycerz, który wca­le rycerzem nie jest i nie bar­dzo ma ochotę być, co dzi­wi za­rów­no jego przy­ja­cie­la, jak i czytel­ników tej man­gi. Czyżby życie w za­pa­dłej dziu­rze by­ło aż tak ek­s­cytu­jące?

  moshi_moshi - 27.06.2019
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W mu­rze nie­pa­mięci Ai po­woli po­ja­wia­ją się wyr­wy, nie­znacz­ne, ale jed­nak na ty­le…
(Grisznak 1.08.2013)

Tomiki

Waneko - Wydawnictwo komiksu japońskiego