Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Są źli, cynicz­ni i grzesz­ni, a naj­święt­szy z nich ma na su­mie­niu więcej mor­dów niż zia­ren pia­sku w klep­sy­drze. Są sprawie­dliwi, łagod­ni i święci, a naj­gor­szy z nich swe zbrod­nie po­pełn­ił z mi­ło­ści i roz­pa­czy.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W ja­ki spo­sób naj­szyb­ciej można zep­suć tworzoną przez dwadzie­ścia to­mów hi­sto­rię? Kubo…
(Grisznak 29.10.2012)

Tomiki

 • zrzutka
  Oka­zuje się, że dwa to­my to wy­star­czająco du­żo, by zaw­rzeć w nich skończoną i cie­ka­wą…
  (Slova 20.03.2018)
 • zrzutka
  Zde­cydowanie naj­lep­szy, przy­najm­niej jak na razie – tak po­myślałem, kie­dy skończyłem…
  (Grisznak 19.03.2018)
 • zrzutka
  W ślad za Aladynem, Alibabą, Mor­gia­ną i Hakuryu do labi­ryn­tu udaje się rów­nież trzech…
  (Nanami 18.03.2018)
 • zrzutka
  Po­jedynek z Haruką Se­amey­erem i stworzonym przez nie­go po­tworem osiąga punkt…
  (moshi_moshi 17.03.2018)
 • zrzutka
  Wła­ściwie ca­ła re­cen­zja drugie­go to­mi­ku mo­głaby być pow­tórze­niem pierw­szej, z bar­dzo…
  (ursa 15.03.2018)
Kregulcowe Dni: Studencka Intryga