Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Krót­ka kon­ty­nuacja Holy Glory, czyli co nie­co o obo­wiąz­kach świętego Mi­ko­łaja.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Świat wi­dzia­ny oczyma dziec­ka, czyli o czer­pa­niu war­to­ścio­wych do­świad­czeń i rado­ści z naj­prost­szych rze­czy.

  C.Serafin - 5.09.2019
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Życie trzydzie­sto­let­niej ko­bie­ty nig­dy nie jest pro­ste, ale nie ozna­cza to, że nie mo­że być przy tym na­praw­dę za­baw­ne!

  Marta001 - 17.08.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Eg­zor­cy­ści, po­twory i za­aran­żowane małż­eńs­two na­sto­let­nich bo­haterów.

  C.Serafin - 30.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Rzecz o nie­ty­po­wym pupilu i jego pa­nu.

  att - 11.07.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Lek­ka, choć dość prze­cięt­na opo­wiast­ka o mi­ło­ści dwóch na po­zór całk­o­wicie różn­ych mężczyzn. Czytadło w sam raz na upal­ne let­nie po­po­łud­nia.

  Hikari16 - 6.07.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Złoty rycerz, który wca­le rycerzem nie jest i nie bar­dzo ma ochotę być, co dzi­wi za­rów­no jego przy­ja­cie­la, jak i czytel­ników tej man­gi. Czyżby życie w za­pa­dłej dziu­rze by­ło aż tak ek­s­cytu­jące?

  moshi_moshi - 27.06.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ch­cecie lek­ką ciężk­o­straw­ną po­traw­kę z na­dw­rażl­iwe­go i odro­bi­nę płacz­liwe­go se­me oraz sil­nego acz opie­kuńcze­go uke? Cze­mu nie. Do sto­łu po­da­no.

  Hikari16 - 13.06.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­praszam ser­decz­nie na nie­tu­zin­ko­wą i in­tym­ną wi­wisek­cję psy­cho­‑sek­sual­ną przed­stawio­ną na przy­kładzie młodej ja­pońs­kiej ko­bie­ty.

  Diablo - 11.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Mówi się, że gdzie dia­beł nie mo­że, tam babę po­śle, ale co będzie, jeśli to baba usidli dia­bel­skie ser­ce?

  Diablo - 13.04.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Prze­moc, seks, jesz­cze więcej prze­mo­cy i sek­su… Czyli Hell­sing w wer­sji yuri.

  Grisznak - 5.04.2019
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ko­ma­chi Ta­ka­mu­ra jest sie­dem­na­sto­lat­ką zwaną przez ko­le­gów ze sz­ko­ły „chodzącą księgą…
(ursa 10.05.2019)

Tomiki

Waneko - Wydawnictwo komiksu japońskiego