Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Tokki - sklep internetowy

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Mrocz­ny świat fan­tasy, w którym ktoś jed­nak mu­si za­jąć się do­star­czaniem prze­sy­łek. Pra­cow­nicy Pocz­ty Pol­skiej niech się cie­szą, że nie mu­szą pra­cować w ta­kich warun­kach.

fm

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Hi­sto­ria Yugo kończy się w łatwy do prze­widze­nia spo­sób: ch­łopiec po­dej­mu­je ostat­nią,...
(Teukros 17.01.2008)

Tomiki

 • zrzutka
  Brato­bój­cza wal­ka po­między ma­ga­mi Fairy Ta­il wciąż tr­wa, zaś za­stawio­ne przez Fre­eda…
  (Tassadar 23.03.2018)
 • zrzutka
  W paździer­niku 1999 ro­ku stacja RTL7 wy­emi­to­wała pierw­szy od­cinek anime Dragon…
  (Dida 22.03.2018)
 • zrzutka
  Sie­dem­na­sto­let­ni Ken­ji Ko­iso to ge­niusz ma­tema­tycz­ny, ale po­za tym ty­po­wy nieu­dacz­nik….
  (ursa 21.03.2018)
 • zrzutka
  Oka­zuje się, że dwa to­my to wy­star­czająco du­żo, by zaw­rzeć w nich skończoną i cie­ka­wą…
  (Slova 20.03.2018)
 • zrzutka
  Zde­cydowanie naj­lep­szy, przy­najm­niej jak na razie – tak po­myślałem, kie­dy skończyłem…
  (Grisznak 19.03.2018)
Komikslandia