Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie­łatwo jest być przy­szłym sze­fem ma­fii. Sz­cze­gól­nie, gdy jest się na­sto­let­nim nie­doj­dą, któremu ta­ka ka­rie­ra wca­le się nie po­do­ba. Tyl­ko, że nikt ja­koś nie ch­ce te­go zro­zu­mieć.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Wiel­ka mi­łość i jesz­cze więk­sza zem­sta, czyli jak za po­mo­cą mi­lio­nów utrud­nić życie bliźn­im.

  Annielus - 31.01.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy an­dro­idy śnią o elek­trycz­nych ow­cach? A co z ich sna­mi ero­tycz­nymi? Na te oraz in­ne pytania nie od­po­wia­da man­ga Vo­id.

  Tablis - 6.01.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Różne od­cie­nie mi­ło­ści małż­eńs­kiej w po­le­wie śmie­chu czytel­nika i płaczu głów­nej bo­hater­ki. Da­nie tym smacz­niej­sze, jeżeli jest się po­cząt­kującym ja­daczem josei.

  Marta001 - 29.12.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mrocz­na fan­tastycz­ność czy fan­tastycz­na mrocz­ność? Kil­ka od­słon gro­tesko­we­go świa­ta Ka­ori Yuki.

  Annielus - 15.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Loli tu, loli tam, ale ta loli z za­bi­ja­niem jest za pan brat.

  Diablo - 6.12.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciężk­o­straw­na opo­wieść o doj­rze­waniu, nie­spełn­io­nej mi­ło­ści i sa­mot­no­ści.

  Annielus - 1.12.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Upior­ne balony, upior­ne ma­rio­net­ki, a na­wet… upior­na ka­na­lizacja. Czyli ko­lej­ny już, całk­iem udany, zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 25.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W pow­szech­nej opinii ko­bie­ty doj­rze­wają szyb­ciej od mężczyzn i są od nich bar­dziej od­po­wie­dzial­ne. Przed wami man­ga, która za­prze­cza tej teorii!

  Diablo - 20.10.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  „Ko­le­dzy z klasy” zo­stali „Ab­sol­wen­tami” i opu­ścili mu­ry liceum. Tym­czasem roz­po­czął się nowy rok sz­kol­ny, a wraz z nim nowe zna­jomo­ści, a tak­że nowe wy­zwania nau­ko­we i uczucio­we… rów­nież dla gro­na pe­dago­gicz­nego.

  att - 6.10.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Bu­dząca po­strach w ca­łej sz­ko­le prze­wod­ni­cząca sa­mo­rządu kon­tra nie­samo­wicie uz­dol­nio­ny i przy­stoj­ny uczeń z ta­jem­niczą prze­szło­ścią. Ja­ki będzie wy­nik? I jak bar­dzo zmie­ni się układ sił, kie­dy na jaw wyj­dzie, że prze­wod­ni­cząca do­rabia po go­dzinach ja­ko… kel­ner­ka w stro­ju po­ko­jów­ki?

  Yumi - 27.08.2018
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Stworze­nie pierw­sze­go to­mu man­gi do łatwych za­dań nie na­le­ży – trze­ba przed­stawić…
(Tablis 11.05.2014)

Tomiki

 • zrzutka
  Go­kū i Vegeta wraca­ją na ch­wilę do te­raźn­iej­szo­ści. Pierw­szy z nich pod okiem Żółw­ie­go…
  (Dida 23.03.2019)
 • zrzutka
  Po uka­zaniu się na pol­skim ryn­ku wy­daw­niczym już trzech ty­tu­łów opo­wia­dających o…
  (att 22.03.2019)
 • zrzutka
  Aki­hi­to jest sz­częśliwy, po­nie­waż jego uko­chany Kat­suragi właśnie wy­znał mu mi­łość….
  (Hikari16 21.03.2019)
 • zrzutka
  W dro­dze na Wy­spę Rybo­lu­dzi Słom­ko­wi z roz­pędu po­ma­ga­ją sy­renie Keimi, która spa­dła im…
  (IKa 20.03.2019)
 • zrzutka
  To chyba jeden z najt­rud­niej­szych, a mo­że najt­rud­niej­szy do opisu z do­tych­czaso­wych…
  (ursa 20.03.2019)
Komikslandia