Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Bykon 2017 - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Fan zom­bi i pa­nien­ka z do­brego do­mu. Nie, te­go raczej się nie spo­dzie­wali­ście, Dro­dzy Czytel­nicy…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Młodzieńcze ma­rze­nia o ka­rie­rze fryzjer­ki kon­tra rze­czywistość, a w tle nie­spo­dzie­wany ro­mans. Al­bo na odw­rót… W su­mie nie­ważne, bo i tak nie war­to.

  moshi_moshi - 13.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Rów­nie gorz­ka, co pełna na­dziei opo­wieść o prze­mo­cy sz­kol­nej, utracie słuchu i od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stępo­wanie.

  C.Serafin - 8.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kop­ciu­szek z liceum i książę z kor­po­racji. Ta baj­ka nie mo­że się do­brze skończyć…

  Enevi - 30.01.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Przy­pad­ki bo­hatera, w którym świat wi­dzi złoczyńcę, czyli nie­kon­wen­cjonal­nie roz­po­częta, ale w grun­cie rze­czy kon­wen­cjonal­na i na­wet sym­pa­tycz­na przy­go­dów­ka fan­tasy.

  Grisznak - 23.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd hor­ro­rów Jun­jie­go Itou. Za­wie­rający nie­licz­ne pe­rełki, spo­ro śred­nia­ków i kil­ka kosz­mar­ków w zupełn­ie niew­ła­ściwym zna­cze­niu te­go słowa.

  Tablis - 3.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł, do którego się wraca, kie­dy po­trze­ba cze­goś na po­prawę hu­mo­ru, czyli puchata hi­sto­ria mi­łosna między wyj­ścio­wo hetero­sek­sual­nym młodym mężczyzną a licealistą­‑ge­jem.

  Melmothia - 12.12.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trój­ka ro­dzeńs­twa te­le­pa­tów oraz ich pe­ry­petie mi­łosne, czyli lek­ka i prze­pysz­na prze­kąska dla spragnio­nych (nie)codzien­nego ro­man­su.

  Enevi - 14.11.2016
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ro­dzina Ge­na na pe­wien czas opusz­cza nie­zbyt go­ścin­ny dom Kiyo. Nie tr­wa to jed­nak…
(Grisznak 28.06.2009)

Tomiki

 • zrzutka
  Na pierw­szy rzut oka wy­daje się, że Mu­rasaki­bara to za­wod­nik le­niwy, nie­chęt­nie…
  (moshi_moshi 19.02.2017)
 • zrzutka
  Po­ry ro­ku zmie­nia­ją się po­woli, acz nieu­błaga­nie i jesień za­czyna ustępo­wać zi­mie. Tak…
  (Nanami 18.02.2017)
 • zrzutka
  Za­sko­czony nie­ocze­ki­wanym pre­zen­tem Ka­oru za­czyna snuć naj­różn­iej­sze teorie i nie ma…
  (Enevi 17.02.2017)
 • zrzutka
  Ma­saomi Ki­da do­wia­du­je się wresz­cie, kto jest za­łożycie­lem i nie­ofi­cjal­nym przy­wód­cą…
  (Tassadar 16.02.2017)
 • zrzutka
  Po wi­dowisko­wej de­mol­ce do­mo­stwa głów­nego bo­hatera zgod­nie z za­po­wie­dzią z po­przed­nie­go…
  (Grisznak 14.02.2017)
Dango