Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Man­go­wa wer­sja przy­gód za­łogi stat­ku „Ni­rvana”, zna­nej z dwóch se­rii anime. Twór­ca po­stanowił nie­mal zupełn­ie zmie­nić bieg wy­darzeń. Czy po­d­jął do­brą de­cyzję?

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Za­praszam ser­decz­nie na nie­tu­zin­ko­wą i in­tym­ną wi­wisek­cję psy­cho­‑sek­sual­ną przed­stawio­ną na przy­kładzie młodej ja­pońs­kiej ko­bie­ty.

  Diablo - 11.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Mówi się, że gdzie dia­beł nie mo­że, tam babę po­śle, ale co będzie, jeśli to baba usidli dia­bel­skie ser­ce?

  Diablo - 13.04.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Prze­moc, seks, jesz­cze więcej prze­mo­cy i sek­su… Czyli Hell­sing w wer­sji yuri.

  Grisznak - 5.04.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zom­bi, traw­ka i yakuza. Do te­go man­ga, ro­bot i Chuck Nor­ris. Wi­tamy w hotelu Voy­nich!

  Diablo - 26.03.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wiel­ka mi­łość i jesz­cze więk­sza zem­sta, czyli jak za po­mo­cą mi­lio­nów utrud­nić życie bliźn­im.

  Annielus - 31.01.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy an­dro­idy śnią o elek­trycz­nych ow­cach? A co z ich sna­mi ero­tycz­nymi? Na te oraz in­ne pytania nie od­po­wia­da man­ga Vo­id.

  Tablis - 6.01.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Różne od­cie­nie mi­ło­ści małż­eńs­kiej w po­le­wie śmie­chu czytel­nika i płaczu głów­nej bo­hater­ki. Da­nie tym smacz­niej­sze, jeżeli jest się po­cząt­kującym ja­daczem josei.

  Marta001 - 29.12.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mrocz­na fan­tastycz­ność czy fan­tastycz­na mrocz­ność? Kil­ka od­słon gro­tesko­we­go świa­ta Ka­ori Yuki.

  Annielus - 15.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Loli tu, loli tam, ale ta loli z za­bi­ja­niem jest za pan brat.

  Diablo - 6.12.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciężk­o­straw­na opo­wieść o doj­rze­waniu, nie­spełn­io­nej mi­ło­ści i sa­mot­no­ści.

  Annielus - 1.12.2018
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ostat­ni tom Wzgórza Apol­la (czy też prze­do­stat­ni, za­le­ży jak liczyć) to…
(Teukros 16.07.2017)

Tomiki

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej