Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Na­sto­let­nia Rik­ka ja­ko jedyna prze­żyła wy­pa­dek, w którym zginęła ca­ła jej klasa. Cud czy prze­zna­cze­nie? In­spiro­wany mi­to­logią ja­pońs­ką ro­mans Chie Shi­nohary, au­tor­ki So­ra wa Akai Ka­wa no Hoto­ri.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Zgod­na z ty­tu­łem hi­sto­ria o doj­rze­waniu i po­ko­nywaniu pierw­szych etapów do­ro­sło­ści. Urze­ka do­pracowaniem sz­cze­gółów, ale roz­czaro­wuje brakiem od­wagi w pre­zen­to­wanej wi­zji.

  Tablis - 25.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sza man­ga au­to­ra kul­to­we­go Ber­ser­ka.

  C.Serafin - 1.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pra­gnie­niem pew­nej młodej elf­ki jest, by ja­kiś ork ją brutal­nie zbałamu­cił. Jed­nak na świe­cie ostał się już tyl­ko jeden przed­stawiciel tej rasy… I pech ch­ce, że uzna­je on tyl­ko grzecz­ny seks. Brz­mi jak do­bry po­mysł na ko­medię? Mo­że, ale nie tym razem.

  Zegarmistrz - 24.01.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hu­mor i hor­ror, przy­jaźń i brutal­ność sple­cio­ne nie­zwykłą wy­obraźn­ią Q Hay­ashi­dy tworzą sza­loną, lecz spój­ną opo­wieść, którą trud­no po­rów­nać do cze­go­kol­wiek in­nego.

  Tablis - 18.01.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od ze­ra do bo­hatera w świe­cie ro­dem z MMORPG, ale bez mo­ty­wów ty­po­wych dla ise­ka­jów.

  C.Serafin - 11.01.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Fatalistycz­na opo­wieść o wam­pirach i utracie człowie­czeńs­twa.

  C.Serafin - 3.01.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł mówi wszyst­ko.

  C.Serafin - 18.11.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Har­ry Pot­ter po ja­pońs­ku, ty­le że w żeńs­kiej wer­sji, czyli od­cina­nie kupo­nów od zna­nego i lu­bia­nego mo­ty­wu sz­ko­ły ma­gii.

  Marta001 - 4.11.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Przy­stoj­ny play­boy za­ko­chu­je się w swoim zwyczaj­nym ko­le­dze. Czy możl­iwe jest po­wie­dzieć w tym okle­pa­nym te­ma­cie coś nowe­go?! No cóż, To­mo Kurahashi z pew­no­ścią próbu­je.

  Hikari16 - 15.10.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy zna­jomi mówią ci, że masz świet­ną pa­mięć? A mo­że słyszysz, że można ci wszyst­ko łatwo wmówić? Jeśli tak, po­le­cam spre­zen­to­wać im tę man­gę. Mo­że zmie­nią zdanie…

  Diablo - 7.10.2019
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W drugim to­mie Noraga­mi ak­cja ani na mo­ment nie wy­traca tem­pa, wręcz prze­ciw­nie….
(ursa 28.12.2015)

Tomiki

Studio JG