Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Festiwal Fantastyki Twierdza - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Teoretycz­nie – kiełk­ujący ro­mans prywat­nego de­tek­ty­wa i jego młodziut­kiej asy­stent­ki, prak­tycz­nie – man­ga o ni­czym.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Jak nie po­ma­gać ko­le­dze z de­pre­sją. Po­d­ręcz­n­ik ilu­stro­wany w pięciu to­mach.

  Teukros - 17.06.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mi­strzow­ska ad­ap­tacja jed­nego z naj­lep­szych opo­wia­dań H.P. Lovecrafta.

  Grisznak - 10.06.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ko­rzy­ści i ogra­nicze­nia wy­mia­ny stu­denc­kiej w ujęciu homo­sek­sual­nego ko­mik­su ja­pońs­kie­go.

  Tablis - 3.06.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­stana­wia­li­ście się kie­dyś, jak wy­glądałoby po­łącze­nie man­gi i klasycz­nego we­ster­nu? Ma­cie do­sko­na­łą oka­zję, żeby się prze­ko­nać.

  Koranona - 27.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­samu­ne Shi­row przed Ghost in the Shell. Klasy­ka ga­tun­ku w sier­miężn­ym wy­daniu.

  Teukros - 20.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Udana man­ga sen­sacyj­na, której fabu­ła ro­z­grywa się na sty­ku rze­czywisto­ści i gry MMO.

  Grisznak - 13.05.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pod wie­lo­ma względami ma­gicz­na opo­wieść o czar­nok­siężn­iku i jego uczen­nicy, a tak­że o uczuciach po­tężn­iej­szych od klątw i za­klęć.

  C.Serafin - 6.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  O ta­jem­nicach wy­stawia­jących przy­jaźń na próbę i ma­fij­nych po­rachun­kach.

  Tassadar - 26.03.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sze dzie­ło au­tor­ki Gwiaz­dy spa­dającej za dnia, czyli schemat na schema­cie, po­lane różowym lu­krem i oz­dobio­ne cu­kro­wą po­syp­ką. Ide­al­na po­zycja dla za­twar­dzia­łych fanek sz­kol­nych ro­man­sów.

  moshi_moshi - 19.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nad­przyro­dzone opo­wie­ści oraz ich ta­jem­niczy zbie­racz. Klima­tycz­ny dresz­czowiec w krót­k­iej for­mie.

  Enevi - 12.03.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Tom szósty wieńczy cykl po­święcony woj­nie o Ron­wall. Po wszyst­kich za­ma­chach,...
(Grisznak 7.05.2011)

Tomiki

 • zrzutka
  Wy­mia­na zdań między księżn­icz­ką a księciem tr­wa w naj­lep­sze na sz­kol­nej ta­blicy i…
  (Nanami 24.06.2017)
 • zrzutka
  Zo­stawiliśmy bo­haterów w mo­men­cie za­kończe­nia (z po­wodze­niem!) mi­sji od­bi­cia Ki­da z rąk…
  (Yumi 23.06.2017)
 • zrzutka
  Hor­ror, ter­ror i dwa ko­ty, tak można pod­sumo­wać codzien­ne życie Jun­jie­go Itou,...
  (Tren 22.06.2017)
 • zrzutka
  Pięćs­et sze­śćdzie­siąt (słow­nie: pięćs­et sze­śćdzie­siąt) stron ko­mik­su. Wie­cie, ile to…
  (Slova 21.06.2017)
 • zrzutka
  Zbie­racze wraz z księciem Sa­lvą wy­rusza­ją na Wy­spę Wiel­ka­noc­ną, gdzie ma­ją po­znać…
  (moshi_moshi 19.06.2017)
Gakkon 4 - konwent