Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Re­flek­syj­na, spo­koj­na i na­stro­jowa opo­wieść o zdawałoby się bez­tro­skim życiu ko­bie­ty­‑an­dro­ida – Al­phy, którą z cza­sem od lu­dzi od­różn­ia już jedynie cia­ło, tak in­ne od człowie­cze­go, nie­po­dat­ne bo­wiem na upływ cza­su…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość nie rdze­wie­je – ma oka­zję prze­ko­nać się o tym głów­ny bo­hater, który po dzie­sięciu latach po­now­nie spo­ty­ka mi­łość swojego życia.

  moshi_moshi - 20.08.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sym­pa­tycz­ne ko­reańs­kie czytadło – nie tyl­ko dla młodzie­ży.

  Teukros - 15.08.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, przy­jaźń i przy­go­da. Czy można ch­cieć więcej?

  Tassadar - 2.08.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dwoje lu­dzi i ich uczucia w trzech (i pół) różn­ych od­słonach stworzonych przez au­tor­kę Nat­sume Yu­ujin­chou.

  Easnadh - 27.07.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pięk­na opo­wieść o doj­rze­waniu z sy­rena­mi w tle, której na­strój zmie­nia się rów­nie szyb­ko, jak nad­mor­ska po­go­da.

  moshi_moshi - 3.07.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Jak nie po­ma­gać ko­le­dze z de­pre­sją. Po­d­ręcz­n­ik ilu­stro­wany w pięciu to­mach.

  Teukros - 17.06.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mi­strzow­ska ad­ap­tacja jed­nego z naj­lep­szych opo­wia­dań H.P. Lovecrafta.

  Grisznak - 10.06.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ko­rzy­ści i ogra­nicze­nia wy­mia­ny stu­denc­kiej w ujęciu homo­sek­sual­nego ko­mik­su ja­pońs­kie­go.

  Tablis - 3.06.2017
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Krążące wśród lu­dzi po­głoski o rze­ko­mym po­ja­wie­niu się Łow­cy Głów bar­dzo nie­po­ko­ją…
(Enevi 23.08.2014)

Tomiki

 • zrzutka
  Alibaba, nic ni­ko­mu nie mówiąc, udaje się do pa­łacu królew­skie­go, by skon­fron­to­wać się…
  (Nanami 19.09.2017)
 • zrzutka
  Od śmier­ci Aka­ri Hoka­zono mi­ja pięć lat i wy­daje się, że tyl­ko jej uko­chany, Da­ichi…
  (moshi_moshi 18.09.2017)
 • zrzutka
  Czwar­ty to­mik Drifters po­twier­dza, że ta man­ga to o wie­le więcej niż tyl­ko…
  (Grisznak 17.09.2017)
 • zrzutka
  Te­shi­ma­no ma twar­dy orzech do zgryzie­nia: jak za­reago­wać na słowa Ze­ze? Nie jest to…
  (Nanami 15.09.2017)
 • zrzutka
  Kie­dy si­ły Nie­bios się wy­cofały, Bi­shamon­ten na prośbę Ebi­su, po­par­tą przez Ko­fuku,...
  (ursa 14.09.2017)
Forum Kotatsu