Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Man­go­wy pre­quel do Love Plus, opisujący prze­szłość Rin­ko. Całk­iem nie­złe uzupełn­ie­nie hi­sto­rii zna­nej z gry.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Ma­samu­ne Shi­row przed Ghost in the Shell. Klasy­ka ga­tun­ku w sier­miężn­ym wy­daniu.

  Teukros - 20.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Udana man­ga sen­sacyj­na, której fabu­ła ro­z­grywa się na sty­ku rze­czywisto­ści i gry MMO.

  Grisznak - 13.05.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pod wie­lo­ma względami ma­gicz­na opo­wieść o czar­nok­siężn­iku i jego uczen­nicy, a tak­że o uczuciach po­tężn­iej­szych od klątw i za­klęć.

  C.Serafin - 6.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  O ta­jem­nicach wy­stawia­jących przy­jaźń na próbę i ma­fij­nych po­rachun­kach.

  Tassadar - 26.03.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sze dzie­ło au­tor­ki Gwiaz­dy spa­dającej za dnia, czyli schemat na schema­cie, po­lane różowym lu­krem i oz­dobio­ne cu­kro­wą po­syp­ką. Ide­al­na po­zycja dla za­twar­dzia­łych fanek sz­kol­nych ro­man­sów.

  moshi_moshi - 19.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nad­przyro­dzone opo­wie­ści oraz ich ta­jem­niczy zbie­racz. Klima­tycz­ny dresz­czowiec w krót­k­iej for­mie.

  Enevi - 12.03.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pięć, po­wiedz­my że ro­man­tycz­nych, hi­sto­rii shounen­‑ai, które udowad­nia­ją, że da się stworzyć coś świe­żego i nie­banal­nego, ko­rzystając ze spraw­dzonych sza­blo­nów.

  moshi_moshi - 5.03.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  We­so­łe jest życie… in­spek­to­ra? Gdzie spoj­rzy, tam prze­różne sma­ko­łyki i… za­ma­chy stanu?

  Enevi - 20.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Młodzieńcze ma­rze­nia o ka­rie­rze fryzjer­ki kon­tra rze­czywistość, a w tle nie­spo­dzie­wany ro­mans. Al­bo na odw­rót… W su­mie nie­ważne, bo i tak nie war­to.

  moshi_moshi - 13.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Rów­nie gorz­ka, co pełna na­dziei opo­wieść o prze­mo­cy sz­kol­nej, utracie słuchu i od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stępo­wanie.

  C.Serafin - 8.02.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Chociaż tech­niki sto­so­wane przez drugie­go Mi­zuka­ge sprawia­ją Ga­arze i Õnokie­mu po­ważne…
(Chudi X 28.04.2013)

Tomiki

Fantasmazuria - konwent