Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Iloma spo­so­bami można „ją” urato­wać, gdyby współcze­sne To­kio na­wie­dziło po­tężne trzęsie­nie zie­mi? War­to się prze­ko­nać sa­memu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość nie rdze­wie­je – ma oka­zję prze­ko­nać się o tym głów­ny bo­hater, który po dzie­sięciu latach po­now­nie spo­ty­ka mi­łość swojego życia.

  moshi_moshi - 20.08.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Mój pierw­szy kon­takt z mar­ką Bat­tle Roy­ale miał miej­sce w 2004 ro­ku, w ramach…
(Slova 16.03.2012)

Tomiki

 • zrzutka
  Wraz z to­mem piątym Ten Count le­gła w gru­zach mo­ja zgrab­na teoria o za­mie­rzonym…
  (Lin 25.02.2018)
 • zrzutka
  Świe­żo upie­czoną klasę bo­haterów cze­ka ko­lej­ny trening, tym razem przy­go­to­wany przez…
  (Piotrek 24.02.2018)
 • zrzutka
  Ech, po­czątek siód­mego to­mu jest wy­jąt­ko­wo bo­le­sny dla mózgu. Do­wódz­two „Si­donii”...
  (Tablis 23.02.2018)
 • zrzutka
  Kon­ty­nu­ujemy ak­cję z po­przed­nie­go to­mu, a Kei – bez żad­nego ofi­cjal­nego roz­po­rządze­nia…
  (Melmothia 22.02.2018)
 • zrzutka
  Na dzień przed fi­na­łem za­wod­ni­cy Se­irin ma­ją o czym myśleć – opo­wieść Kuro­ko oka­zuje…
  (moshi_moshi 21.02.2018)
Forum Kotatsu