Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Sakurakon VII

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Święta to czas pe­łen cu­dów – jed­ni do­stają w pre­zen­cie sza­lik, in­ni książkę, a bo­hater­ka tej man­gi otrzymu­je ch­łopa­ka. Co praw­da trud­no na­zwać go wy­ma­rzonym, ale da­ro­wanemu ko­nio­wi nie za­gląda się w zęby.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Mówi się, że gdzie dia­beł nie mo­że, tam babę po­śle, ale co będzie, jeśli to baba usidli dia­bel­skie ser­ce?

  Diablo - 13.04.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Prze­moc, seks, jesz­cze więcej prze­mo­cy i sek­su… Czyli Hell­sing w wer­sji yuri.

  Grisznak - 5.04.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zom­bi, traw­ka i yakuza. Do te­go man­ga, ro­bot i Chuck Nor­ris. Wi­tamy w hotelu Voy­nich!

  Diablo - 26.03.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wiel­ka mi­łość i jesz­cze więk­sza zem­sta, czyli jak za po­mo­cą mi­lio­nów utrud­nić życie bliźn­im.

  Annielus - 31.01.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy an­dro­idy śnią o elek­trycz­nych ow­cach? A co z ich sna­mi ero­tycz­nymi? Na te oraz in­ne pytania nie od­po­wia­da man­ga Vo­id.

  Tablis - 6.01.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Różne od­cie­nie mi­ło­ści małż­eńs­kiej w po­le­wie śmie­chu czytel­nika i płaczu głów­nej bo­hater­ki. Da­nie tym smacz­niej­sze, jeżeli jest się po­cząt­kującym ja­daczem josei.

  Marta001 - 29.12.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mrocz­na fan­tastycz­ność czy fan­tastycz­na mrocz­ność? Kil­ka od­słon gro­tesko­we­go świa­ta Ka­ori Yuki.

  Annielus - 15.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Loli tu, loli tam, ale ta loli z za­bi­ja­niem jest za pan brat.

  Diablo - 6.12.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciężk­o­straw­na opo­wieść o doj­rze­waniu, nie­spełn­io­nej mi­ło­ści i sa­mot­no­ści.

  Annielus - 1.12.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Upior­ne balony, upior­ne ma­rio­net­ki, a na­wet… upior­na ka­na­lizacja. Czyli ko­lej­ny już, całk­iem udany, zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 25.11.2018
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W to­mie 30 Oh! My God­dess po­zna­my wy­nik eg­zami­nu Urd na bo­gin­kę pierw­szej klasy….
(Dida 10.02.2016)

Tomiki

Waneko - Wydawnictwo komiksu japońskiego