Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Bo­hater­kom tej man­gi strze­lać nikt nie mu­siał roz­ka­zać.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Czy pytanie przy­pad­ko­we­go przy­chod­nia o ważne sprawy to do­bry po­mysł? Mrocz­na hi­sto­ria o „ulicz­nych wróżb­ach” i ich kon­se­kwen­cjach oraz kil­ka krót­szych opo­wie­ści Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 3.08.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­zbyt udana próba po­żenie­nia miej­skich le­gend z rze­czywisto­ścią, czyli hor­ror, który nie jest ani strasz­ny, ani klima­tycz­ny, ani kr­wawy.

  Grisznak - 17.07.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Nie­po­kor­ny wład­ca i jego ro­z­bryka­ny skarb, czyli sa­ma słodycz w pseu­dochińs­kich de­ko­racjach.

  Enevi - 2.07.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Fan­tazjowali­ście mo­że w dzie­cińs­twie o po­przed­nim wcie­le­niu? Cóż, pew­na księżn­icz­ka ma w związ­ku z tym spo­re pro­ble­my…

  Enevi - 23.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­na codzien­ność oryginal­nych miesz­kańc­ów na­wie­dzonego do­mu z per­spek­ty­wy zwyczaj­nego na­sto­lat­ka i jego nie­zwyczaj­nej przy­ja­ciółki.

  moshi_moshi - 20.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Wam­piry oraz ludz­kość w to­warzystwie anio­łów i de­mo­nów wal­czą o prze­tr­wanie w nie­przyja­znym świe­cie. Po­stapo­ka­lip­tycz­na sa­łat­ka z cier­pie­niem, si­łą przy­jaźni i in­nymi te­go ty­pu bz­de­tami.

  Enevi - 11.06.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­lep­sza w hi­sto­rii man­ga o łobu­zach. Praw­dopo­dob­nie.

  tamakara - 4.06.2016
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Stara mi­łość nie rdze­wie­je, czyli za­wiro­wania mi­łosne dwóch bar­dzo nie­po­zbie­ranych przy­ja­ciół.

  moshi_moshi - 30.05.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czas na ujaw­nie­nie tożs­amo­ści oso­by od­po­wie­dzial­nej za zbrod­nie, czyli prze­do­stat­nia część głów­nego wąt­ku fabu­lar­nego Gdy za­płaczą cyka­dy.

  Grisznak - 21.05.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jak naj­le­piej ch­wycić by­ka za ro­gi, czyli opo­wieść o ma­tadorze, który za­ko­chał się w rzeźn­iku.

  Enevi - 17.05.2016
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ko­rzystając z ch­wili przer­wy w pra­cy na far­mie, Yugo i Aki re­generują si­ły, sie­dząc na…
(GoNik 13.05.2014)

Tomiki

Yatta.pl