Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Wzloty i upad­ki na­sto­let­nich man­ga­ków, czyli ko­lej­ny pro­jekt du­etu od­po­wie­dzial­nego za De­ath Note.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Ty­tuł mówi wszyst­ko.

  C.Serafin - 18.11.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Har­ry Pot­ter po ja­pońs­ku, ty­le że w żeńs­kiej wer­sji, czyli od­cina­nie kupo­nów od zna­nego i lu­bia­nego mo­ty­wu sz­ko­ły ma­gii.

  Marta001 - 4.11.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Przy­stoj­ny play­boy za­ko­chu­je się w swoim zwyczaj­nym ko­le­dze. Czy możl­iwe jest po­wie­dzieć w tym okle­pa­nym te­ma­cie coś nowe­go?! No cóż, To­mo Kurahashi z pew­no­ścią próbu­je.

  Hikari16 - 15.10.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy zna­jomi mówią ci, że masz świet­ną pa­mięć? A mo­że słyszysz, że można ci wszyst­ko łatwo wmówić? Jeśli tak, po­le­cam spre­zen­to­wać im tę man­gę. Mo­że zmie­nią zdanie…

  Diablo - 7.10.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zrób­my so­bie wnuka w wer­sji z pie­kła ro­dem.

  C.Serafin - 29.09.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­de­szło lato, za­gro­żenia znik­nęły, co za­tem po­zostało młodym miesz­kańc­om Hi­na­mi­zawy? Bez­tro­skie, codzien­ne życie? A mo­że coś więcej?

  Grisznak - 22.09.2019
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Świat wi­dzia­ny oczyma dziec­ka, czyli o czer­pa­niu war­to­ścio­wych do­świad­czeń i rado­ści z naj­prost­szych rze­czy.

  C.Serafin - 5.09.2019
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Życie trzydzie­sto­let­niej ko­bie­ty nig­dy nie jest pro­ste, ale nie ozna­cza to, że nie mo­że być przy tym na­praw­dę za­baw­ne!

  Marta001 - 17.08.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Eg­zor­cy­ści, po­twory i za­aran­żowane małż­eńs­two na­sto­let­nich bo­haterów.

  C.Serafin - 30.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Rzecz o nie­ty­po­wym pupilu i jego pa­nu.

  att - 11.07.2019
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Zacz­nę od te­go, że nie na­le­żę do ko­nese­rek yaoi/shounen­‑ai. Nie żebym…
(Annielus 6.11.2018)

Tomiki

Otaku.pl