Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ogni­sto­włosy pięt­na­sto­latek ratu­je XIX­‑wiecz­ne Kio­to… mo­że nie do końca. Shounen (nie­co) roz­sąd­niej.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Rzecz o nie­ty­po­wym pupilu i jego pa­nu.

  att - 11.07.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Lek­ka, choć dość prze­cięt­na opo­wiast­ka o mi­ło­ści dwóch na po­zór całk­o­wicie różn­ych mężczyzn. Czytadło w sam raz na upal­ne let­nie po­po­łud­nia.

  Hikari16 - 6.07.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Złoty rycerz, który wca­le rycerzem nie jest i nie bar­dzo ma ochotę być, co dzi­wi za­rów­no jego przy­ja­cie­la, jak i czytel­ników tej man­gi. Czyżby życie w za­pa­dłej dziu­rze by­ło aż tak ek­s­cytu­jące?

  moshi_moshi - 27.06.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ch­cecie lek­ką ciężk­o­straw­ną po­traw­kę z na­dw­rażl­iwe­go i odro­bi­nę płacz­liwe­go se­me oraz sil­nego acz opie­kuńcze­go uke? Cze­mu nie. Do sto­łu po­da­no.

  Hikari16 - 13.06.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­praszam ser­decz­nie na nie­tu­zin­ko­wą i in­tym­ną wi­wisek­cję psy­cho­‑sek­sual­ną przed­stawio­ną na przy­kładzie młodej ja­pońs­kiej ko­bie­ty.

  Diablo - 11.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Mówi się, że gdzie dia­beł nie mo­że, tam babę po­śle, ale co będzie, jeśli to baba usidli dia­bel­skie ser­ce?

  Diablo - 13.04.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Prze­moc, seks, jesz­cze więcej prze­mo­cy i sek­su… Czyli Hell­sing w wer­sji yuri.

  Grisznak - 5.04.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zom­bi, traw­ka i yakuza. Do te­go man­ga, ro­bot i Chuck Nor­ris. Wi­tamy w hotelu Voy­nich!

  Diablo - 26.03.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wiel­ka mi­łość i jesz­cze więk­sza zem­sta, czyli jak za po­mo­cą mi­lio­nów utrud­nić życie bliźn­im.

  Annielus - 31.01.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy an­dro­idy śnią o elek­trycz­nych ow­cach? A co z ich sna­mi ero­tycz­nymi? Na te oraz in­ne pytania nie od­po­wia­da man­ga Vo­id.

  Tablis - 6.01.2019
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
„Ojej, ja­kie to ślicz­ne!” – to by­ła mo­ja pierw­sza re­ak­cja na wi­dok pol­skie­go wy­dania…
(moshi_moshi 13.06.2018)

Tomiki

Otaku.pl