Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Iloma spo­so­bami można „ją” urato­wać, gdyby współcze­sne To­kio na­wie­dziło po­tężne trzęsie­nie zie­mi? War­to się prze­ko­nać sa­memu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Prze­cięt­na hi­sto­ria fan­tasy z nie­prze­cięt­nym po­mysłem na ma­gię, który mógłby spo­koj­nie stanowić po­d­wa­liny do długiej przy­go­dy – za­mk­nięta w dwóch to­mach. No cóż.

  Nanami - 5.08.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Lek­ka i sub­tel­na opo­wiast­ka o mi­ło­ści dwóch za­gubio­nych mężczyzn, skąpa­na w nad­mor­skim słońcu, czyli coś w sam raz na waka­cyj­ny wie­czór.

  Hikari16 - 29.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sko­ki w prze­szłość – dar czy prze­kleńs­two? Afir­ma­cja ch­wili obec­nej w wy­daniu man­go­wym.

  Baronowa Znaks - 16.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ona i on, zaw­sze razem oto­cze­ni przez du­chów sto.

  Diablo - 9.07.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  A co Ty zro­bisz, gdy pięk­na dziew­czyna po­śród pół­ek z książk­a­mi na­gle wy­pa­li: „Ch­cę zjeść twoją trzust­kę”…?

  Diablo - 20.06.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Naj­now­szy tom opo­wia­dań Itou o efek­tow­nym ty­tu­le pa­sującym do ma­ka­brycz­nej za­war­to­ści. Mi­mo wi­dowisko­wych po­zorów to bar­dziej pul­pa niż hor­ror na po­ważn­ie.

  Tablis - 9.06.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Prze­ciąga­jące się w nie­skończoność udowad­nia­nie te­zy, że praw­da jest tyl­ko jed­na, czyli klasy­ka se­rii de­tek­ty­wistycz­nej. Ty­tuł cenio­ny i lu­bia­ny na ca­łym świe­cie, jedynie w Pol­sce dziw­nie ma­ło zna­ny.

  Marta001 - 25.05.2018
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak, dziew­czyna, nor­mal­na ro­dzina. Al­bo i nie.

  Annielus - 15.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak spo­ty­ka dziew­czynę, do te­go ga­dający kot oraz wam­piry wy­sy­sające ki. Co mo­że z te­go wy­nik­nąć? So­lid­ny prze­cięt­niak, ot co.

  Nanami - 5.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Dzie­więcio­głowy Smok staje w końcu na­prze­ciw swojego naj­więk­sze­go wro­ga, mi­strza…
(Dida 6.08.2016)

Tomiki

 • zrzutka
  W za­sadzie brako­wało jak do­tąd w Mur­cie­lago ty­po­wo „sz­kol­nego” epizodu. Ja­sne,...
  (Grisznak 17.08.2018)
 • zrzutka
  Ho ho, ale jat­ka! Oso­bi­ście całk­iem lu­bię wąt­ki obyczajowe i po­li­tycz­ne w Ataku…
  (Tablis 17.08.2018)
 • zrzutka
  Mo­że nie jestem naj­więk­szą fan­ką twór­czo­ści Youki Nit­ty, ale kil­ka jej mang cenię…
  (moshi_moshi 16.08.2018)
 • zrzutka
  Kie­dy kil­ka mie­sięcy te­mu po­pełn­ia­łem re­cen­zję pierw­sze­go to­mu Go­blin Slay­era,...
  (Diablo 15.08.2018)
 • zrzutka
  W tym to­mie au­tor po­zwala nam złapać nie­co tchu, bo­haterom zresz­tą też. Jed­na bi­twa z…
  (Melmothia 15.08.2018)
Waneko - Wydawnictwo komiksu japońskiego