Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Teoretycz­nie – kiełk­ujący ro­mans prywat­nego de­tek­ty­wa i jego młodziut­kiej asy­stent­ki, prak­tycz­nie – man­ga o ni­czym.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość nie rdze­wie­je – ma oka­zję prze­ko­nać się o tym głów­ny bo­hater, który po dzie­sięciu latach po­now­nie spo­ty­ka mi­łość swojego życia.

  moshi_moshi - 20.08.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Po­ja­wiasz się i zni­kasz, i zni­kasz, i zni­kasz, mam na twym punk­cie bzika, mam bzika,...
(Grisznak 29.07.2013)

Tomiki

 • zrzutka
  She­ele nie żyje – trze­ba przejść nad tym do po­rząd­ku dzien­nego i na­dal ro­bić swoje….
  (KamilW 23.01.2018)
 • zrzutka
  Si­ły Za­wodów­ki Śmier­ci znaj­du­ją się w trud­nej sy­tu­acji – chociaż ma­ją w swoich…
  (Yumi 22.01.2018)
 • zrzutka
  Aka­ne, Ka­ga­ri i Ko­uga­mi rusza­ją za Ma­ki­shi­mą i jego ludźmi do wie­ży Mi­nister­stwa…
  (IKa 21.01.2018)
 • zrzutka
  Re­wolu­cji ciąg dal­szy i jest tro­chę tak, że w to­mie pięt­na­stym bo­hatero­wie po pro­stu…
  (Tablis 20.01.2018)
 • zrzutka
  Tom trzydzie­sty szósty Oh! My God­dess po­święcony jest w ca­ło­ś­ci jed­nemu wąt­ko­wi….
  (Dida 19.01.2018)
Komikslandia