Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Fantasmazuria - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Sym­pa­tycz­na hi­sto­ria o pew­nej wiel­bi­ciel­ce szar­lot­ki i ch­łopa­ku, który ma­rzy o ka­rie­rze gang­stera. A tak­że przy­kład na to, że na­wet Mayu Shin­jo mie­wa lep­sze dni.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  We­so­łe jest życie… in­spek­to­ra? Gdzie spoj­rzy, tam prze­różne sma­ko­łyki i… za­ma­chy stanu?

  Enevi - 20.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Młodzieńcze ma­rze­nia o ka­rie­rze fryzjer­ki kon­tra rze­czywistość, a w tle nie­spo­dzie­wany ro­mans. Al­bo na odw­rót… W su­mie nie­ważne, bo i tak nie war­to.

  moshi_moshi - 13.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Rów­nie gorz­ka, co pełna na­dziei opo­wieść o prze­mo­cy sz­kol­nej, utracie słuchu i od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stępo­wanie.

  C.Serafin - 8.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kop­ciu­szek z liceum i książę z kor­po­racji. Ta baj­ka nie mo­że się do­brze skończyć…

  Enevi - 30.01.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Przy­pad­ki bo­hatera, w którym świat wi­dzi złoczyńcę, czyli nie­kon­wen­cjonal­nie roz­po­częta, ale w grun­cie rze­czy kon­wen­cjonal­na i na­wet sym­pa­tycz­na przy­go­dów­ka fan­tasy.

  Grisznak - 23.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd hor­ro­rów Jun­jie­go Itou. Za­wie­rający nie­licz­ne pe­rełki, spo­ro śred­nia­ków i kil­ka kosz­mar­ków w zupełn­ie niew­ła­ściwym zna­cze­niu te­go słowa.

  Tablis - 3.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł, do którego się wraca, kie­dy po­trze­ba cze­goś na po­prawę hu­mo­ru, czyli puchata hi­sto­ria mi­łosna między wyj­ścio­wo hetero­sek­sual­nym młodym mężczyzną a licealistą­‑ge­jem.

  Melmothia - 12.12.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W drugim to­mie Noraga­mi ak­cja ani na mo­ment nie wy­traca tem­pa, wręcz prze­ciw­nie….
(ursa 28.12.2015)

Tomiki

Dango