Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ro­mans sze­fa i po­d­wład­nej? Wy­star­czy sięgnąć do pierw­sze­go lep­sze­go har­le­quina. Ro­mans na­sto­lat­ki z wam­pirem? W księgar­niach półki z literatu­rą młodzie­żową wprost się od nich ugina­ją. A co po­wie­cie na ro­mans wam­pira i jego se­kretar­ki?

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Naj­now­szy tom opo­wia­dań Itou o efek­tow­nym ty­tu­le pa­sującym do ma­ka­brycz­nej za­war­to­ści. Mi­mo wi­dowisko­wych po­zorów to bar­dziej pul­pa niż hor­ror na po­ważn­ie.

  Tablis - 9.06.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Prze­ciąga­jące się w nie­skończoność udowad­nia­nie te­zy, że praw­da jest tyl­ko jed­na, czyli klasy­ka se­rii de­tek­ty­wistycz­nej. Ty­tuł cenio­ny i lu­bia­ny na ca­łym świe­cie, jedynie w Pol­sce dziw­nie ma­ło zna­ny.

  Marta001 - 25.05.2018
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak, dziew­czyna, nor­mal­na ro­dzina. Al­bo i nie.

  Annielus - 15.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak spo­ty­ka dziew­czynę, do te­go ga­dający kot oraz wam­piry wy­sy­sające ki. Co mo­że z te­go wy­nik­nąć? So­lid­ny prze­cięt­niak, ot co.

  Nanami - 5.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Wśród bo­haterów klasy S nie brakuje po­tężn­ych jed­nostek, zdol­nych w po­jedyn­kę po­radzić…
(Tassadar 20.12.2017)

Tomiki

 • zrzutka
  O rany, za­miar czytania tej man­gi (yaoi pełną gębą) w au­to­bu­sie w dro­dze do i z…
  (Easnadh 19.06.2018)
 • zrzutka
  Wy­darze­nia piątego to­mu po­zostawiły czytel­nika z ca­łym sto­sem pytań. Czy ta­jem­nica…
  (IKa 18.06.2018)
 • zrzutka
  Ko­lej­ny pięk­ny pa­radoks pol­skie­go ryn­ku wy­daw­nicze­go. W po­staci książk­o­wej…
  (Slova 17.06.2018)
 • zrzutka
  Myślę, że każdy zna to uczucie, kie­dy sz­cze­rze lu­bia­ny przez nas ty­tuł po­woli schodzi…
  (Grisznak 16.06.2018)
 • zrzutka
  Po ujaw­nie­niu w końc­ów­ce po­przed­nie­go to­mu re­we­lacji na te­mat te­go, kto jest twór­cą…
  (ursa 15.06.2018)
Dango