Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Hi­sto­ria trud­nego dzie­cińs­twa w Ja­po­nii cza­sów drugiej woj­ny świa­to­wej i dro­gi ku stanowi du­chow­nemu w au­to­bio­gra­ficz­nej opo­wie­ści świad­ka zrzucenia bom­by ato­mo­wej na Na­ga­saki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Prze­ciąga­jące się w nie­skończoność udowad­nia­nie te­zy, że praw­da jest tyl­ko jed­na, czyli klasy­ka se­rii de­tek­ty­wistycz­nej. Ty­tuł cenio­ny i lu­bia­ny na ca­łym świe­cie, jedynie w Pol­sce dziw­nie ma­ło zna­ny.

  Marta001 - 25.05.2018
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak, dziew­czyna, nor­mal­na ro­dzina. Al­bo i nie.

  Annielus - 15.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak spo­ty­ka dziew­czynę, do te­go ga­dający kot oraz wam­piry wy­sy­sające ki. Co mo­że z te­go wy­nik­nąć? So­lid­ny prze­cięt­niak, ot co.

  Nanami - 5.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ech, w re­cen­zji pierw­sze­go to­mu ch­waliłem Lady De­tec­tive za by­cie raso­wym…
(Tablis 5.01.2017)

Tomiki

 • zrzutka
  Ko­lej­na por­cja opo­wia­dań Jun­jie­go Itou tym razem zwie­ra dwana­ście utworów na­ryso­wanych…
  (Tablis 25.05.2018)
 • zrzutka
  Ja­co z Ga­lak­tycz­nego Pa­tro­lu to jed­noto­mo­wa man­ga au­tor­stwa Aki­ry To­riy­amy,...
  (Dida 24.05.2018)
 • zrzutka
  Zgod­nie z prze­widywania­mi Chie Hori, dzia­łania Ka­nae ma­jące na celu wyr­wanie Tsukiy­amy…
  (Lin 23.05.2018)
 • zrzutka
  Oto za­tem ostat­ni to­mik man­go­wej wer­sji hi­sto­rii stworzonej przez Ma­ko­to Shin­ka­ia….
  (ursa 22.05.2018)
 • zrzutka
  Ech, te tek­sty z tyl­nej stro­ny okład­ki. O Tsumu­gi: „Isto­ta ob­darzona ludz­ki­mi uczucia­mi…
  (Tablis 21.05.2018)
Komikslandia