Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Ućkon 4 - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

On, ona i drama!

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  We­so­łe jest życie… in­spek­to­ra? Gdzie spoj­rzy, tam prze­różne sma­ko­łyki i… za­ma­chy stanu?

  Enevi - 20.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Młodzieńcze ma­rze­nia o ka­rie­rze fryzjer­ki kon­tra rze­czywistość, a w tle nie­spo­dzie­wany ro­mans. Al­bo na odw­rót… W su­mie nie­ważne, bo i tak nie war­to.

  moshi_moshi - 13.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Rów­nie gorz­ka, co pełna na­dziei opo­wieść o prze­mo­cy sz­kol­nej, utracie słuchu i od­po­wie­dzial­no­ści za swoje po­stępo­wanie.

  C.Serafin - 8.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kop­ciu­szek z liceum i książę z kor­po­racji. Ta baj­ka nie mo­że się do­brze skończyć…

  Enevi - 30.01.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Przy­pad­ki bo­hatera, w którym świat wi­dzi złoczyńcę, czyli nie­kon­wen­cjonal­nie roz­po­częta, ale w grun­cie rze­czy kon­wen­cjonal­na i na­wet sym­pa­tycz­na przy­go­dów­ka fan­tasy.

  Grisznak - 23.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd hor­ro­rów Jun­jie­go Itou. Za­wie­rający nie­licz­ne pe­rełki, spo­ro śred­nia­ków i kil­ka kosz­mar­ków w zupełn­ie niew­ła­ściwym zna­cze­niu te­go słowa.

  Tablis - 3.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł, do którego się wraca, kie­dy po­trze­ba cze­goś na po­prawę hu­mo­ru, czyli puchata hi­sto­ria mi­łosna między wyj­ścio­wo hetero­sek­sual­nym młodym mężczyzną a licealistą­‑ge­jem.

  Melmothia - 12.12.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Wia­domo­ści o tym, co na­praw­dę dzia­ło się za mu­rami więzie­nia De­ad­man Won­der­land, po­woli…
(Grisznak 26.05.2015)

Tomiki

 • zrzutka
  Span­dam, eskor­to­wany przez Luc­cie­go, za­bie­ra Ro­bin do Bramy Sprawie­dliwo­ści, na­to­miast…
  (IKa 26.02.2017)
 • zrzutka
  Po upad­ku ze schodów Arata i Re­na zo­stają prze­nie­sie­ni do ga­bi­netu pie­lęgniar­ki….
  (Piotrek 25.02.2017)
 • zrzutka
  Sa­to w ak­cie ter­ro­rystycz­nym ro­z­bi­ja sa­mo­lot pa­sażer­ski, wy­nurza się z ruin…
  (Melmothia 24.02.2017)
 • zrzutka
  Jeśli na pierw­szej stro­nie to­mi­ku jest błąd języko­wy, zde­cydowanie nie ro­bi to do­brego…
  (Tablis 23.02.2017)
 • zrzutka
  Wład­ca ple­mie­nia Mo­rzan na­wet wy­szedłszy na su­chy ląd zdaje się nie mieć so­bie rów­nych….
  (Tassadar 22.02.2017)
Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej