Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

O mi­ło­ści pro­sto, bez udziw­nień, za to z do­dat­kiem brylan­ty­ny. In­teresująca ad­ap­tacja jed­nego z naj­cie­kaw­szych utworów współcze­snej literatu­ry amerykańs­kiej.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pra­gnie­niem pew­nej młodej elf­ki jest, by ja­kiś ork ją brutal­nie zbałamu­cił. Jed­nak na świe­cie ostał się już tyl­ko jeden przed­stawiciel tej rasy… I pech ch­ce, że uzna­je on tyl­ko grzecz­ny seks. Brz­mi jak do­bry po­mysł na ko­medię? Mo­że, ale nie tym razem.

  Zegarmistrz - 24.01.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hu­mor i hor­ror, przy­jaźń i brutal­ność sple­cio­ne nie­zwykłą wy­obraźn­ią Q Hay­ashi­dy tworzą sza­loną, lecz spój­ną opo­wieść, którą trud­no po­rów­nać do cze­go­kol­wiek in­nego.

  Tablis - 18.01.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od ze­ra do bo­hatera w świe­cie ro­dem z MMORPG, ale bez mo­ty­wów ty­po­wych dla ise­ka­jów.

  C.Serafin - 11.01.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Fatalistycz­na opo­wieść o wam­pirach i utracie człowie­czeńs­twa.

  C.Serafin - 3.01.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł mówi wszyst­ko.

  C.Serafin - 18.11.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Har­ry Pot­ter po ja­pońs­ku, ty­le że w żeńs­kiej wer­sji, czyli od­cina­nie kupo­nów od zna­nego i lu­bia­nego mo­ty­wu sz­ko­ły ma­gii.

  Marta001 - 4.11.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Przy­stoj­ny play­boy za­ko­chu­je się w swoim zwyczaj­nym ko­le­dze. Czy możl­iwe jest po­wie­dzieć w tym okle­pa­nym te­ma­cie coś nowe­go?! No cóż, To­mo Kurahashi z pew­no­ścią próbu­je.

  Hikari16 - 15.10.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy zna­jomi mówią ci, że masz świet­ną pa­mięć? A mo­że słyszysz, że można ci wszyst­ko łatwo wmówić? Jeśli tak, po­le­cam spre­zen­to­wać im tę man­gę. Mo­że zmie­nią zdanie…

  Diablo - 7.10.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zrób­my so­bie wnuka w wer­sji z pie­kła ro­dem.

  C.Serafin - 29.09.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­de­szło lato, za­gro­żenia znik­nęły, co za­tem po­zostało młodym miesz­kańc­om Hi­na­mi­zawy? Bez­tro­skie, codzien­ne życie? A mo­że coś więcej?

  Grisznak - 22.09.2019
  Ocena: 3/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Klub sąsia­dów ko­lej­ny dzień za­czyna od pi­sania po­wie­ści sz­tafeto­wej. Po wy­loso­waniu…
(Piotrek 20.07.2015)

Tomiki

Zapraszamy na Discord!