Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Lek­ki se­inen i wo­jen­na hi­sto­ria. Do­wód na to, że nie wy­star­czą do­bre skład­ni­ki, aby przy­rządzić smacz­ną po­trawę.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Czy an­dro­idy śnią o elek­trycz­nych ow­cach? A co z ich sna­mi ero­tycz­nymi? Na te oraz in­ne pytania nie od­po­wia­da man­ga Vo­id.

  Tablis - 6.01.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Różne od­cie­nie mi­ło­ści małż­eńs­kiej w po­le­wie śmie­chu czytel­nika i płaczu głów­nej bo­hater­ki. Da­nie tym smacz­niej­sze, jeżeli jest się po­cząt­kującym ja­daczem josei.

  Marta001 - 29.12.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mrocz­na fan­tastycz­ność czy fan­tastycz­na mrocz­ność? Kil­ka od­słon gro­tesko­we­go świa­ta Ka­ori Yuki.

  Annielus - 15.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Loli tu, loli tam, ale ta loli z za­bi­ja­niem jest za pan brat.

  Diablo - 6.12.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciężk­o­straw­na opo­wieść o doj­rze­waniu, nie­spełn­io­nej mi­ło­ści i sa­mot­no­ści.

  Annielus - 1.12.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Upior­ne balony, upior­ne ma­rio­net­ki, a na­wet… upior­na ka­na­lizacja. Czyli ko­lej­ny już, całk­iem udany, zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 25.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W pow­szech­nej opinii ko­bie­ty doj­rze­wają szyb­ciej od mężczyzn i są od nich bar­dziej od­po­wie­dzial­ne. Przed wami man­ga, która za­prze­cza tej teorii!

  Diablo - 20.10.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  „Ko­le­dzy z klasy” zo­stali „Ab­sol­wen­tami” i opu­ścili mu­ry liceum. Tym­czasem roz­po­czął się nowy rok sz­kol­ny, a wraz z nim nowe zna­jomo­ści, a tak­że nowe wy­zwania nau­ko­we i uczucio­we… rów­nież dla gro­na pe­dago­gicz­nego.

  att - 6.10.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Bu­dząca po­strach w ca­łej sz­ko­le prze­wod­ni­cząca sa­mo­rządu kon­tra nie­samo­wicie uz­dol­nio­ny i przy­stoj­ny uczeń z ta­jem­niczą prze­szło­ścią. Ja­ki będzie wy­nik? I jak bar­dzo zmie­ni się układ sił, kie­dy na jaw wyj­dzie, że prze­wod­ni­cząca do­rabia po go­dzinach ja­ko… kel­ner­ka w stro­ju po­ko­jów­ki?

  Yumi - 27.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­klęte mia­sto po­tworów, a w nim charyzma­tycz­ny dok­tor pro­wadzący sz­pital, czyli nie do końca udany hor­ror o pięk­nym ob­liczu.

  Annielus - 21.08.2018
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Shion co praw­da ratu­je to­warzysza przed nie­chyb­ną śmier­cią, ale sam o ma­ło nie staje…
(Enevi 20.12.2015)

Tomiki

Forum Kotatsu