Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Chińs­ki ko­miks bazujący na po­pular­no­ści ja­pońs­kich digimo­nów. Omi­jać z da­le­ka, sze­ro­kim łukiem.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Bu­dząca po­strach w ca­łej sz­ko­le prze­wod­ni­cząca sa­mo­rządu kon­tra nie­samo­wicie uz­dol­nio­ny i przy­stoj­ny uczeń z ta­jem­niczą prze­szło­ścią. Ja­ki będzie wy­nik? I jak bar­dzo zmie­ni się układ sił, kie­dy na jaw wyj­dzie, że prze­wod­ni­cząca do­rabia po go­dzinach ja­ko… kel­ner­ka w stro­ju po­ko­jów­ki?

  Yumi - 27.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­klęte mia­sto po­tworów, a w nim charyzma­tycz­ny dok­tor pro­wadzący sz­pital, czyli nie do końca udany hor­ror o pięk­nym ob­liczu.

  Annielus - 21.08.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­na hi­sto­ria fan­tasy z nie­prze­cięt­nym po­mysłem na ma­gię, który mógłby spo­koj­nie stanowić po­d­wa­liny do długiej przy­go­dy – za­mk­nięta w dwóch to­mach. No cóż.

  Nanami - 5.08.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Lek­ka i sub­tel­na opo­wiast­ka o mi­ło­ści dwóch za­gubio­nych mężczyzn, skąpa­na w nad­mor­skim słońcu, czyli coś w sam raz na waka­cyj­ny wie­czór.

  Hikari16 - 29.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sko­ki w prze­szłość – dar czy prze­kleńs­two? Afir­ma­cja ch­wili obec­nej w wy­daniu man­go­wym.

  Baronowa Znaks - 16.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ona i on, zaw­sze razem oto­cze­ni przez du­chów sto.

  Diablo - 9.07.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  A co Ty zro­bisz, gdy pięk­na dziew­czyna po­śród pół­ek z książk­a­mi na­gle wy­pa­li: „Ch­cę zjeść twoją trzust­kę”…?

  Diablo - 20.06.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Naj­now­szy tom opo­wia­dań Itou o efek­tow­nym ty­tu­le pa­sującym do ma­ka­brycz­nej za­war­to­ści. Mi­mo wi­dowisko­wych po­zorów to bar­dziej pul­pa niż hor­ror na po­ważn­ie.

  Tablis - 9.06.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Prze­ciąga­jące się w nie­skończoność udowad­nia­nie te­zy, że praw­da jest tyl­ko jed­na, czyli klasy­ka se­rii de­tek­ty­wistycz­nej. Ty­tuł cenio­ny i lu­bia­ny na ca­łym świe­cie, jedynie w Pol­sce dziw­nie ma­ło zna­ny.

  Marta001 - 25.05.2018
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak, dziew­czyna, nor­mal­na ro­dzina. Al­bo i nie.

  Annielus - 15.05.2018
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Woj­na w Ishvarze. Ta krót­ka fraza nie­mal w pełni pod­sumo­wuje te­ma­ty­kę to­mu 15. Spo­ro…
(Tablis 3.12.2011)

Tomiki

Otaku.pl