Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Zna­joma kreska, zna­jomi bo­hatero­wie, zna­jomy melan­cholij­ny na­strój… czyli Rihi­to Ta­ka­rai pow­raca z ko­lej­ną udaną man­gą yaoi.

Lin

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonująca i klima­tycz­na gra o prze­tr­wanie z nie­satys­fak­cjonującym za­kończe­niem.

  Dida - 11.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zbiór rysun­ko­wych opo­wia­dań – tro­chę pro­log, tro­chę epilog, a prze­de wszyst­kim ro­z­winięcie Wzgórza Apol­la.

  Teukros - 6.09.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość nie rdze­wie­je – ma oka­zję prze­ko­nać się o tym głów­ny bo­hater, który po dzie­sięciu latach po­now­nie spo­ty­ka mi­łość swojego życia.

  moshi_moshi - 20.08.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Man­ga Trap – de­tek­tyw oszust du­etu Mu­to Ashi­ro­gi zo­staje do­brze przy­jęta przez…
(Dida 5.04.2017)

Tomiki

 • zrzutka
  Kon­ty­nu­ujemy ak­cję z po­przed­nie­go to­mu, a Kei – bez żad­nego ofi­cjal­nego roz­po­rządze­nia…
  (Melmothia 22.02.2018)
 • zrzutka
  Na dzień przed fi­na­łem za­wod­ni­cy Se­irin ma­ją o czym myśleć – opo­wieść Kuro­ko oka­zuje…
  (moshi_moshi 21.02.2018)
 • zrzutka
  Ko­dama Miy­agi i Ruizaki Ta­kao (piesz­czotliwe zwany Rut­tą) nie tyl­ko razem miesz­ka­ją,...
  (Kysz 20.02.2018)
 • zrzutka
  One Pie­ce, Ble­ach i Na­ruto to ak­tu­al­nie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne…
  (Enevi 19.02.2018)
 • zrzutka
  Kim tak na­praw­dę by­ła Hi­ro­ki?! Do­myślać się to jed­no, a do­stać po­twier­dze­nie to coś…
  (Nanami 18.02.2018)
Yatta.pl