Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Man­go­wa opera mydlana dla nie­co star­szych dziew­czynek.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Ch­łopak, dziew­czyna, nor­mal­na ro­dzina. Al­bo i nie.

  Annielus - 15.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ch­łopak spo­ty­ka dziew­czynę, do te­go ga­dający kot oraz wam­piry wy­sy­sające ki. Co mo­że z te­go wy­nik­nąć? So­lid­ny prze­cięt­niak, ot co.

  Nanami - 5.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na hi­sto­ria po­twier­dzająca zna­ne po­wie­dze­nie „przez żołądek do ser­ca”, tym razem w wer­sji przy­spie­szonej.

  Kysz - 18.03.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwa pra­gnie­nia i góra wspom­nień, czyli pro­sta, ale wzrusza­jąca i skłania­jąca do re­flek­sji opo­wieść o mi­ło­ści sil­niej­szej niż śmierć.

  moshi_moshi - 14.01.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny zbiór krót­szych hi­sto­rii Jun­jie­go Itou, tym razem jed­nak mniej zna­nych – i nie­stety w więk­szo­ści mniej udanych.

  Grisznak - 8.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Każdy z nas ma swoją brat­nią du­szę, czyli o tym, że cza­sem nie war­to po­rywać się z mo­ty­ką na słońce.

  Enevi - 14.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Złoto dla zuch­wałych po ja­pońs­ku. Woj­sko, Aj­nowie, prze­stęp­cy. Ek­s­cen­trycy i psy­chopa­ci, i nie­dźw­ie­dzie. Du­żo nie­dźw­ie­dzi oraz in­nych hin­na zwie­rzątek.

  tamakara - 3.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Man­ga­ka, jego życie i twór­czość we wzajem­nych re­lacjach. Metaliteratu­ra z wąt­ka­mi au­to­bio­gra­ficz­nymi, raczej dla pa­sjona­tów te­ma­tu.

  Teukros - 28.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dla Ko­ta z Cheshi­re przy­szła wio­sna… Tyl­ko czy Alicja tak­że po­czuje do nie­go (ko­ci)mięt­kę? Oto nowa od­słona przy­gód Alicji wśród ban­dy przy­stoj­nych psy­choli, luźno opar­ta na słyn­nej książce Le­wisa Car­rol­la.

  Nanami - 19.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lovecraft wcze­sny i późny w zna­ko­mi­tej ko­mik­so­wej in­ter­pre­tacji Gou Ta­na­be.

  Grisznak - 1.10.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
W prze­ci­wieńs­twie do po­przed­nich, trze­ci – i ostat­ni – tom Róży Wer­salu obej­mu­je…
(Teukros 5.01.2018)

Tomiki

 • zrzutka
  Ech, te tek­sty z tyl­nej stro­ny okład­ki. O Tsumu­gi: „Isto­ta ob­darzona ludz­ki­mi uczucia­mi…
  (Tablis 21.05.2018)
 • zrzutka
  Mie­siąc te­mu, w okresie wiel­ka­noc­nym, oglądałam na plat­for­mie HBO GO (nie za­płacili mi…
  (tamakara 20.05.2018)
 • zrzutka
  Ostat­nio posz­cze­gól­ne opo­wie­ści roz­kładane by­ły na więcej niż jeden tom, a Kuro­ko…
  (Grisznak 19.05.2018)
 • zrzutka
  Jak łatwo można by­ło prze­widzieć, głów­ny obiekt ek­s­perymen­tal­ny Gek­ko Mo­rii na­dzia­ny…
  (IKa 17.05.2018)
 • zrzutka
  Wbrew słod­kie­mu ko­lor­ko­wi i zuchowato­‑uro­czej mi­nie Yato na ob­wolu­cie, jak i bez­tro­sce…
  (ursa 16.05.2018)
Nejiro 9