Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Wydawnictwo Waneko 2

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Małż­eńs­two po przej­ściach udaje się na waka­cje w tro­pikach, by za­pom­nieć o tra­gicz­nej prze­szło­ści i za­cząć życie od nowa. To jed­nak tyl­ko po­zory, gdyż mąż planuje za­bój­stwo do­sko­na­łe. Wszak w dżun­gli bar­dzo łatwo za­ginąć bez śladu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pącz­kujące uczucie dwoj­ga młodych lu­dzi w cie­niu ro­dzin­nej tra­gedii, czyli jak umie­jęt­nie ślizgać się po krawędzi.

  Enevi - 9.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd hor­ro­rów Jun­jie­go Itou. Za­wie­rający nie­licz­ne pe­rełki, spo­ro śred­nia­ków i kil­ka kosz­mar­ków w zupełn­ie niew­ła­ściwym zna­cze­niu te­go słowa.

  Tablis - 3.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł, do którego się wraca, kie­dy po­trze­ba cze­goś na po­prawę hu­mo­ru, czyli puchata hi­sto­ria mi­łosna między wyj­ścio­wo hetero­sek­sual­nym młodym mężczyzną a licealistą­‑ge­jem.

  Melmothia - 12.12.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie na­iw­nej licealist­ki i cza­rującego sa­mu­raja, czyli wy­jąt­ko­wo przy­jem­ny po­wiew świe­żo­ści w te­ma­cie „po­nad­czaso­wych” ro­man­sów.

  Enevi - 7.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tra­gicz­ne skut­ki po­wie­rza­nia swojej przy­szło­ści te­le­fo­nom ko­mór­ko­wym.

  Yumi - 30.11.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trój­ka ro­dzeńs­twa te­le­pa­tów oraz ich pe­ry­petie mi­łosne, czyli lek­ka i prze­pysz­na prze­kąska dla spragnio­nych (nie)codzien­nego ro­man­su.

  Enevi - 14.11.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Krót­ka opo­wieść o tym, jak wiecz­nie głod­ny stu­dent po­ma­ga nie­do­słyszącemu ko­le­dze zro­zu­mieć, że jego los i sz­czę­ście le­żą wy­łącz­nie w jego rękach.

  Yumi - 7.11.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Uro­czy ro­mans męsko­‑męski z radiem w tle.

  moshi_moshi - 30.10.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Krót­ka, ale wciąga­jąca opo­wieść o tym, jak de­likat­ne jest ludz­kie ser­ce i jak nie­wie­le trze­ba, by za­lęgło się w nim zło. Ale prze­de wszyst­kim o lu­dziach, którzy z tym złem wal­czą.

  moshi_moshi - 17.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ni to pies ni to wy­dra, dwuto­mów­ka o młodo­ści ka­pitana Le­vie­go, starająca się za­do­wolić wszyst­kich, a nie­zadowalająca ni­ko­go.

  Tablis - 9.10.2016
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Na scenę wkracza Uryuu Ishi­da – wzoro­wy uczeń, mistrz ro­bótek ręcz­nych i człowiek,...
(moshi_moshi 11.09.2010)

Tomiki

Otaku.pl