Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Małż­eńs­two po przej­ściach udaje się na waka­cje w tro­pikach, by za­pom­nieć o tra­gicz­nej prze­szło­ści i za­cząć życie od nowa. To jed­nak tyl­ko po­zory, gdyż mąż planuje za­bój­stwo do­sko­na­łe. Wszak w dżun­gli bar­dzo łatwo za­ginąć bez śladu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Krót­ka, ale wciąga­jąca opo­wieść o tym, jak de­likat­ne jest ludz­kie ser­ce i jak nie­wie­le trze­ba, by za­lęgło się w nim zło. Ale prze­de wszyst­kim o lu­dziach, którzy z tym złem wal­czą.

  moshi_moshi - 17.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ni to pies ni to wy­dra, dwuto­mów­ka o młodo­ści ka­pitana Le­vie­go, starająca się za­do­wolić wszyst­kich, a nie­zadowalająca ni­ko­go.

  Tablis - 9.10.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Dlacze­go nie war­to kłócić się z sąsia­dami, czyli o woj­nie lu­dzi i de­mo­nów w wer­sji po­stawio­nej na głowie.

  C.Serafin - 19.09.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy pytanie przy­pad­ko­we­go przy­chod­nia o ważne sprawy to do­bry po­mysł? Mrocz­na hi­sto­ria o „ulicz­nych wróżb­ach” i ich kon­se­kwen­cjach oraz kil­ka krót­szych opo­wie­ści Jun­jie­go Itou.

  Grisznak - 3.08.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­zbyt udana próba po­żenie­nia miej­skich le­gend z rze­czywisto­ścią, czyli hor­ror, który nie jest ani strasz­ny, ani klima­tycz­ny, ani kr­wawy.

  Grisznak - 17.07.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Nie­po­kor­ny wład­ca i jego ro­z­bryka­ny skarb, czyli sa­ma słodycz w pseu­dochińs­kich de­ko­racjach.

  Enevi - 2.07.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Fan­tazjowali­ście mo­że w dzie­cińs­twie o po­przed­nim wcie­le­niu? Cóż, pew­na księżn­icz­ka ma w związ­ku z tym spo­re pro­ble­my…

  Enevi - 23.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­na codzien­ność oryginal­nych miesz­kańc­ów na­wie­dzonego do­mu z per­spek­ty­wy zwyczaj­nego na­sto­lat­ka i jego nie­zwyczaj­nej przy­ja­ciółki.

  moshi_moshi - 20.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Wam­piry oraz ludz­kość w to­warzystwie anio­łów i de­mo­nów wal­czą o prze­tr­wanie w nie­przyja­znym świe­cie. Po­stapo­ka­lip­tycz­na sa­łat­ka z cier­pie­niem, si­łą przy­jaźni i in­nymi te­go ty­pu bz­de­tami.

  Enevi - 11.06.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­lep­sza w hi­sto­rii man­ga o łobu­zach. Praw­dopo­dob­nie.

  tamakara - 4.06.2016
  Ocena: 10/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ko­lej­na man­ga z ga­tun­ku „A mo­że jed­nak kie­dyś w Pol­sce wy­dadzą?” tra­fi­ła na nasz rynek….
(Grisznak 23.11.2015)

Tomiki

 • zrzutka
  Lon­dyn. Nie­po­wiązane ze so­bą sa­mo­bój­stwa, całk­o­wicie różn­ych osób, które nie mia­ły…
  (IKa 22.10.2016)
 • zrzutka
  Jeśli do tej po­ry kto­kol­wiek miał wąt­pliwo­ści, która po­stać jest naj­bar­dziej lu­bia­na…
  (Yumi 21.10.2016)
 • zrzutka
  To­kij­ska dziel­nica Ikebu­kuro nie­długo cie­szy­ła się spo­ko­jem po ostat­nich burz­liwych…
  (Tassadar 20.10.2016)
 • zrzutka
  Zna­jąc J.P. Fan­tastica, po drugim to­mie BLAME! nie spo­dzie­wałem się istot­nej…
  (Teukros 19.10.2016)
 • zrzutka
  Arata Ka­izaki to dwudzie­sto­sied­mio­let­ni mężczyzna, który nie mo­że zna­leźć stałej pra­cy….
  (Piotrek 18.10.2016)
Forum Kotatsu