Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Bo­hater­kom tej man­gi strze­lać nikt nie mu­siał roz­ka­zać.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pięk­na opo­wieść o doj­rze­waniu z sy­rena­mi w tle, której na­strój zmie­nia się rów­nie szyb­ko, jak nad­mor­ska po­go­da.

  moshi_moshi - 3.07.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Jak nie po­ma­gać ko­le­dze z de­pre­sją. Po­d­ręcz­n­ik ilu­stro­wany w pięciu to­mach.

  Teukros - 17.06.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mi­strzow­ska ad­ap­tacja jed­nego z naj­lep­szych opo­wia­dań H.P. Lovecrafta.

  Grisznak - 10.06.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ko­rzy­ści i ogra­nicze­nia wy­mia­ny stu­denc­kiej w ujęciu homo­sek­sual­nego ko­mik­su ja­pońs­kie­go.

  Tablis - 3.06.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­stana­wia­li­ście się kie­dyś, jak wy­glądałoby po­łącze­nie man­gi i klasycz­nego we­ster­nu? Ma­cie do­sko­na­łą oka­zję, żeby się prze­ko­nać.

  Koranona - 27.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­samu­ne Shi­row przed Ghost in the Shell. Klasy­ka ga­tun­ku w sier­miężn­ym wy­daniu.

  Teukros - 20.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Udana man­ga sen­sacyj­na, której fabu­ła ro­z­grywa się na sty­ku rze­czywisto­ści i gry MMO.

  Grisznak - 13.05.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pod wie­lo­ma względami ma­gicz­na opo­wieść o czar­nok­siężn­iku i jego uczen­nicy, a tak­że o uczuciach po­tężn­iej­szych od klątw i za­klęć.

  C.Serafin - 6.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  O ta­jem­nicach wy­stawia­jących przy­jaźń na próbę i ma­fij­nych po­rachun­kach.

  Tassadar - 26.03.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sze dzie­ło au­tor­ki Gwiaz­dy spa­dającej za dnia, czyli schemat na schema­cie, po­lane różowym lu­krem i oz­dobio­ne cu­kro­wą po­syp­ką. Ide­al­na po­zycja dla za­twar­dzia­łych fanek sz­kol­nych ro­man­sów.

  moshi_moshi - 19.03.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Bo­hater­ką tej hi­sto­rii jest Nonoka Yugi, dziew­czyna nie bez po­wodu uważana w sz­ko­le za…
(ursa 11.04.2017)

Tomiki

 • zrzutka
  Po­przed­ni to­mik za­kończył się w szokujący spo­sób – Medu­sa do­pro­wadziła Cro­nę do…
  (Yumi 20.07.2017)
 • zrzutka
  Po dwóch ka­pital­nych to­mach za­stana­wia­łem się, jak długo jesz­cze Ko­uta Hi­rano będzie w…
  (Grisznak 19.07.2017)
 • zrzutka
  Ku za­sko­cze­niu Ewona Mo­okyul zga­dza się to­warzyszyć mu w spot­ka­niu z przy­ja­ciółmi,...
  (Lin 18.07.2017)
 • zrzutka
  Ostat­ni tom Wzgórza Apol­la (czy też prze­do­stat­ni, za­le­ży jak liczyć) to…
  (Teukros 16.07.2017)
 • zrzutka
  Wy­ciecz­ka do Kio­to tr­wa w naj­lep­sze. Chociaż jest do­pie­ro lu­ty, wio­sna naj­wyraźn­iej…
  (Yumi 15.07.2017)
Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej