Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Zbliżc­ie się dro­gie dzie­ci. Opo­wiem Wam pew­ną hi­sto­rię o dziew­czyn­ce, balu i pan­to­fel­ku. Cze­mu spo­glądacie na mnie z ta­ką nie­chęcią? Ach, zna­cie? Za­pew­niam Was, nie w tej od­słonie…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Daw­no, daw­no te­mu na Wy­żynie Ty­be­tańs­kiej żył so­bie młody adept zio­łolecz­nic­twa, któremu przy­darzyła się eg­zotycz­na na­rze­czona.

  Enevi - 23.05.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Odro­bi­nę nie­ro­z­gar­nięta książk­o­holicz­ka na tro­pie baśnio­wych ucie­ki­nie­rów. Prze­słod­kie shojou, które mo­głoby być o wie­le lep­sze.

  moshi_moshi - 17.05.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bez­dom­na na­sto­lat­ka z dnia na dzień staje się bóstwem. Do­staje do dys­po­zycji spo­ry ch­ram, od­dane jej do­bre ogni­ki i chowańca, który nieg­dyś był… jed­nym z naj­po­tężn­iej­szych de­mo­nów?

  Yumi - 20.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o nie­łatwej sz­tu­ce doj­rze­wania i po­szuki­waniu mi­ło­ści. Jeden z naj­lep­szych współcze­snych przed­stawicie­li ga­tun­ku.

  Piotrek - 21.10.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pre­zen­tacja umie­jęt­no­ści Tsuto­mu Ni­heia, a za­razem jed­na z naj­cie­kaw­szych mang wy­danych w Pol­sce.

  Teukros - 11.10.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Laur­ka od au­to­rów dla Ma­samu­ne Shi­ro­wa, czyli ja­kie fan­fi­ki tworzą zna­ni man­ga­cy.

  IKa - 5.10.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pro­sta opo­wieść o niej i o nim z lat 80. XX wie­ku, czyli sprzed uksz­tałt­o­wania się schema­tu mang shoujo. Grat­ka dla mi­łośników twór­czo­ści Chi­ho Sa­ito.

  Marta001 - 30.08.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Po­rad­nik rand­ko­wy w for­mie ko­medii ro­man­tycz­nej. Od­por­ność na gro­teskę i różne świńs­twa mi­le wi­dzia­na.

  Diablo - 2.08.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Syn­drom sz­to­k­holm­ski, a mo­że po pro­stu zbieżn­ość in­teresów? Specyficz­ne warun­ki sprawia­ją, że re­lacja por­wanej i po­rywacza przy­bie­ra nie­ty­po­wą for­mę…

  Yumi - 3.07.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Klima­tycz­na opo­wieść z po­gra­nicza drama­tu i hor­ro­ru, za­in­spiro­wana be­st­sel­le­ro­wą hi­sto­rią Ste­phena Kin­ga. I du­żo od niej lep­sza.

  Baronowa Znaks - 5.05.2020 ALT
  Ocena: 7/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ko­lek­cja łaj­daka to dość oso­bliwie brz­miąca na­zwa wy­daw­nic­twa, które w…
(att 2.09.2019)

Tomiki

Yatta.pl