Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pre­quel do Fre­ezing, skupia­jący się na po­staciach Ticy Phenyl oraz jej men­tor­ki, Chif­fon Fair­child.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Sen­ty­men­tal­na po­dróż w ko­smos przy do­brej ka­wie.

  Tuvo - 17.02.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Groźn­ie wy­glądająca dziew­czyna i ni­ski, re­zolut­ny ch­łopak. Brz­mi jak zwyczaj­na ko­media ro­man­tycz­na? No pra­wie, bo to bar­dzo do­bra ko­media ro­man­tycz­na.

  Agathocles - 18.06.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mówi się, że na tych, którym uda wspiąć się na naj­wyższe piętro Wie­ży cze­ka­ją sława, władza, pie­niądze i… nie­śmier­tel­ność. Jed­nak co tak na­praw­dę znaj­du­je się na sa­mym sz­czycie?

  Enevi - 9.06.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­mądra hi­sto­ryj­ka o pie­lęgnowaniu cnót nie­wie­ścich i żar­łocz­nym księciu­‑świn­ce.

  moshi_moshi - 23.01.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­ro­dia mang shoujo będąca czymś znacz­nie więcej, niż się na po­zór wy­daje. Ist­na pe­rełka, nie tyl­ko dla fanów ga­tun­ku.

  Marta001 - 12.01.2022
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Pełna fan­tazji gang­ster­ska bi­ja­ty­ka w rów­nie barw­nym co nie­bez­piecz­nym Szan­ghaju końca lat trzydzie­stych.

  Agathocles - 26.12.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­cząt­ki ka­rie­ry Za­bój­cy Go­blinów, niew­noszące nie­stety sz­cze­gól­nie du­żo nowe­go. A tak na­praw­dę to żyw­cem przy­po­mi­na­jące zna­ną już hi­sto­rię.

  Agathocles - 12.12.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Charyzma­tycz­na i in­spirująca opo­wieść o epic­kim po­stapo­ka­lip­tycz­nym mor­dobi­ciu w naj­lep­szym sty­lu lat osiem­dzie­siątych. Ze wszyst­ki­mi tej epo­ki kon­se­kwen­cja­mi.

  Agathocles - 12.11.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Grzęznąca po pas, choć z pew­nym wdziękiem, w sz­tam­pie i kliszach próba stworze­nia cze­goś nowe­go w te­ma­cie mrocz­nego fan­tasy.

  Agathocles - 3.11.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­ska­kująca, kon­tro­wer­syj­na i brutal­na hi­sto­ria pew­nej zem­sty, z do­dat­kiem haremu.

  Agathocles - 30.10.2021
  Ocena: 6/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Ostat­nie stro­ny po­przed­nie­go to­mu zo­stawiły nas z dwie­ma nowymi ważn­ymi in­for­ma­cja­mi….
(Nanami 22.12.2016)

Tomiki

Studio JG