Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Mi­na­ko Aino naj­chęt­niej spędzałaby życie na po­ga­du­chach z ko­le­żan­ka­mi, uga­nia­niu się za idolami oraz grze w siat­ków­kę. Nie­stety ma na to coraz mniej cza­su, od kie­dy spot­ka­ła mówiącego bia­łego ko­ta…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Pro­sta opo­wieść o niej i o nim z lat 80. XX wie­ku, czyli sprzed uksz­tałt­o­wania się schema­tu mang shoujo. Grat­ka dla mi­łośników twór­czo­ści Chi­ho Sa­ito.

  Marta001 - 30.08.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Po­rad­nik rand­ko­wy w for­mie ko­medii ro­man­tycz­nej. Od­por­ność na gro­teskę i różne świńs­twa mi­le wi­dzia­na.

  Diablo - 2.08.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Syn­drom sz­to­k­holm­ski, a mo­że po pro­stu zbieżn­ość in­teresów? Specyficz­ne warun­ki sprawia­ją, że re­lacja por­wanej i po­rywacza przy­bie­ra nie­ty­po­wą for­mę…

  Yumi - 3.07.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Klima­tycz­na opo­wieść z po­gra­nicza drama­tu i hor­ro­ru, za­in­spiro­wana be­st­sel­le­ro­wą hi­sto­rią Ste­phena Kin­ga. I du­żo od niej lep­sza.

  Baronowa Znaks - 5.05.2020 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Cz­te­ry pełne uro­ku i wdzięku krót­k­ie opo­wie­ści spod ręki au­tor­ki Shi­ray­uki. W sam raz na jeden wie­czór.

  Nanami - 19.04.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Zgod­na z ty­tu­łem hi­sto­ria o doj­rze­waniu i po­ko­nywaniu pierw­szych etapów do­ro­sło­ści. Urze­ka do­pracowaniem sz­cze­gółów, ale roz­czaro­wuje brakiem od­wagi w pre­zen­to­wanej wi­zji.

  Tablis - 25.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sza man­ga au­to­ra kul­to­we­go Ber­ser­ka.

  C.Serafin - 1.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pra­gnie­niem pew­nej młodej elf­ki jest, by ja­kiś ork ją brutal­nie zbałamu­cił. Jed­nak na świe­cie ostał się już tyl­ko jeden przed­stawiciel tej rasy… I pech ch­ce, że uzna­je on tyl­ko grzecz­ny seks. Brz­mi jak do­bry po­mysł na ko­medię? Mo­że, ale nie tym razem.

  Zegarmistrz - 24.01.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hu­mor i hor­ror, przy­jaźń i brutal­ność sple­cio­ne nie­zwykłą wy­obraźn­ią Q Hay­ashi­dy tworzą sza­loną, lecz spój­ną opo­wieść, którą trud­no po­rów­nać do cze­go­kol­wiek in­nego.

  Tablis - 18.01.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od ze­ra do bo­hatera w świe­cie ro­dem z MMORPG, ale bez mo­ty­wów ty­po­wych dla ise­ka­jów.

  C.Serafin - 11.01.2020
  Ocena: 9/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Zacz­nę mo­że nie­stan­dar­dowo – skok w po­zio­mie rysun­ku między to­mem pierw­szym a drugim…
(GoNik 21.11.2012)

Tomiki

Forum Kotatsu