Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Man­ga pro­mu­jąca po­li­ty­kę pro­ro­dzin­ną. Na ty­le skutecz­nie, że na­wet nie­prze­spa­ne noce i brak cza­su dla sie­bie wy­dają się czymś cu­dow­nym i pełn­ym ma­gii.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Nie­mądra hi­sto­ryj­ka o pie­lęgnowaniu cnót nie­wie­ścich i żar­łocz­nym księciu­‑świn­ce.

  moshi_moshi - 23.01.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­ro­dia mang shoujo będąca czymś znacz­nie więcej, niż się na po­zór wy­daje. Ist­na pe­rełka, nie tyl­ko dla fanów ga­tun­ku.

  Marta001 - 12.01.2022
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Pełna fan­tazji gang­ster­ska bi­ja­ty­ka w rów­nie barw­nym co nie­bez­piecz­nym Szan­ghaju końca lat trzydzie­stych.

  Agathocles - 26.12.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­cząt­ki ka­rie­ry Za­bój­cy Go­blinów, niew­noszące nie­stety sz­cze­gól­nie du­żo nowe­go. A tak na­praw­dę to żyw­cem przy­po­mi­na­jące zna­ną już hi­sto­rię.

  Agathocles - 12.12.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Charyzma­tycz­na i in­spirująca opo­wieść o epic­kim po­stapo­ka­lip­tycz­nym mor­dobi­ciu w naj­lep­szym sty­lu lat osiem­dzie­siątych. Ze wszyst­ki­mi tej epo­ki kon­se­kwen­cja­mi.

  Agathocles - 12.11.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Grzęznąca po pas, choć z pew­nym wdziękiem, w sz­tam­pie i kliszach próba stworze­nia cze­goś nowe­go w te­ma­cie mrocz­nego fan­tasy.

  Agathocles - 3.11.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­ska­kująca, kon­tro­wer­syj­na i brutal­na hi­sto­ria pew­nej zem­sty, z do­dat­kiem haremu.

  Agathocles - 30.10.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Daw­no, daw­no te­mu na Wy­żynie Ty­be­tańs­kiej żył so­bie młody adept zio­łolecz­nic­twa, któremu przy­darzyła się eg­zotycz­na na­rze­czona.

  Enevi - 23.05.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Odro­bi­nę nie­ro­z­gar­nięta książk­o­holicz­ka na tro­pie baśnio­wych ucie­ki­nie­rów. Prze­słod­kie shojou, które mo­głoby być o wie­le lep­sze.

  moshi_moshi - 17.05.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bez­dom­na na­sto­lat­ka z dnia na dzień staje się bóstwem. Do­staje do dys­po­zycji spo­ry ch­ram, od­dane jej do­bre ogni­ki i chowańca, który nieg­dyś był… jed­nym z naj­po­tężn­iej­szych de­mo­nów?

  Yumi - 20.01.2021
  Ocena: 7/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Na nowy to­mik Księcia Pie­kieł trze­ba by­ło się na­cze­kać (prze­szło rok mi­nął od…
(Melmothia 18.04.2016)

Tomiki

Komikslandia