Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

„Gdy Psy się bu­dzą, znowu mo­żesz za­cząć słyszeć śp­iew de­mo­na…”

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Charyzma­tycz­na i in­spirująca opo­wieść o epic­kim po­stapo­ka­lip­tycz­nym mor­dobi­ciu w naj­lep­szym sty­lu lat osiem­dzie­siątych. Ze wszyst­ki­mi tej epo­ki kon­se­kwen­cja­mi.

  Agathocles - 12.11.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Grzęznąca po pas, choć z pew­nym wdziękiem, w sz­tam­pie i kliszach próba stworze­nia cze­goś nowe­go w te­ma­cie mrocz­nego fan­tasy.

  Agathocles - 3.11.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­ska­kująca, kon­tro­wer­syj­na i brutal­na hi­sto­ria pew­nej zem­sty, z do­dat­kiem haremu.

  Agathocles - 30.10.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Daw­no, daw­no te­mu na Wy­żynie Ty­be­tańs­kiej żył so­bie młody adept zio­łolecz­nic­twa, któremu przy­darzyła się eg­zotycz­na na­rze­czona.

  Enevi - 23.05.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Odro­bi­nę nie­ro­z­gar­nięta książk­o­holicz­ka na tro­pie baśnio­wych ucie­ki­nie­rów. Prze­słod­kie shojou, które mo­głoby być o wie­le lep­sze.

  moshi_moshi - 17.05.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bez­dom­na na­sto­lat­ka z dnia na dzień staje się bóstwem. Do­staje do dys­po­zycji spo­ry ch­ram, od­dane jej do­bre ogni­ki i chowańca, który nieg­dyś był… jed­nym z naj­po­tężn­iej­szych de­mo­nów?

  Yumi - 20.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o nie­łatwej sz­tu­ce doj­rze­wania i po­szuki­waniu mi­ło­ści. Jeden z naj­lep­szych współcze­snych przed­stawicie­li ga­tun­ku.

  Piotrek - 21.10.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pre­zen­tacja umie­jęt­no­ści Tsuto­mu Ni­heia, a za­razem jed­na z naj­cie­kaw­szych mang wy­danych w Pol­sce.

  Teukros - 11.10.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Laur­ka od au­to­rów dla Ma­samu­ne Shi­ro­wa, czyli ja­kie fan­fi­ki tworzą zna­ni man­ga­cy.

  IKa - 5.10.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pro­sta opo­wieść o niej i o nim z lat 80. XX wie­ku, czyli sprzed uksz­tałt­o­wania się schema­tu mang shoujo. Grat­ka dla mi­łośników twór­czo­ści Chi­ho Sa­ito.

  Marta001 - 30.08.2020
  Ocena: 6/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Festiwal ku cz­ci Mo­rzywita zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale głowy młodych bo­haterów…
(moshi_moshi 8.08.2018)

Tomiki

Yatta.pl