Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie jest łatwo być ma­gical girl, sz­cze­gól­nie gdy jest się na co dzień ch­łopa­kiem. A to, że po­za po­tworami ma się na głowie zbo­czoną bo­ginię i za­ko­chaną ko­bie­tę, to w su­mie de­tale…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje mang

 • Zrzutka

  Sen­ty­men­tal­na po­dróż w ko­smos przy do­brej ka­wie.

  Tuvo - 17.02.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mówi się, że na tych, którym uda wspiąć się na naj­wyższe piętro Wie­ży cze­ka­ją sława, władza, pie­niądze i… nie­śmier­tel­ność. Jed­nak co tak na­praw­dę znaj­du­je się na sa­mym sz­czycie?

  Enevi - 9.06.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­mądra hi­sto­ryj­ka o pie­lęgnowaniu cnót nie­wie­ścich i żar­łocz­nym księciu­‑świn­ce.

  moshi_moshi - 23.01.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­ro­dia mang shoujo będąca czymś znacz­nie więcej, niż się na po­zór wy­daje. Ist­na pe­rełka, nie tyl­ko dla fanów ga­tun­ku.

  Marta001 - 12.01.2022
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Daw­no, daw­no te­mu na Wy­żynie Ty­be­tańs­kiej żył so­bie młody adept zio­łolecz­nic­twa, któremu przy­darzyła się eg­zotycz­na na­rze­czona.

  Enevi - 23.05.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Odro­bi­nę nie­ro­z­gar­nięta książk­o­holicz­ka na tro­pie baśnio­wych ucie­ki­nie­rów. Prze­słod­kie shojou, które mo­głoby być o wie­le lep­sze.

  moshi_moshi - 17.05.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bez­dom­na na­sto­lat­ka z dnia na dzień staje się bóstwem. Do­staje do dys­po­zycji spo­ry ch­ram, od­dane jej do­bre ogni­ki i chowańca, który nieg­dyś był… jed­nym z naj­po­tężn­iej­szych de­mo­nów?

  Yumi - 20.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o nie­łatwej sz­tu­ce doj­rze­wania i po­szuki­waniu mi­ło­ści. Jeden z naj­lep­szych współcze­snych przed­stawicie­li ga­tun­ku.

  Piotrek - 21.10.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pre­zen­tacja umie­jęt­no­ści Tsuto­mu Ni­heia, a za­razem jed­na z naj­cie­kaw­szych mang wy­danych w Pol­sce.

  Teukros - 11.10.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Laur­ka od au­to­rów dla Ma­samu­ne Shi­ro­wa, czyli ja­kie fan­fi­ki tworzą zna­ni man­ga­cy.

  IKa - 5.10.2020
  Ocena: 6/10

Newsy

Blog

Wylosuj ponownieLosowy tomik

zrzutka
Mo­że nie jestem naj­więk­szą fan­ką twór­czo­ści Youki Nit­ty, ale kil­ka jej mang cenię…
(moshi_moshi 16.08.2018)

Tomiki

Otaku.pl